Home

Vlnová délka světla vzorec

Vlnová délka - Wikipedi

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlněn kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla. Související články Vlnění. Výpočet závisí na rychlosti šíření elektromagnetických vln = rychlost světla. Pro účely názornosti výpočtu se počítá jen se zaokrouhlenou hodnotou (ve vakuu): c = 300 000 000 m/s Pro přesné výpočty šíření ve vakuu by bylo potřeba zadávat: c = 299 792 458 m/s Vlnová délka (lambda

VLNOVÁ DÉLKA: a frekvence (vzorec a on-line výpočet

Návod: Vyplníme hodnotu, kterou chceme přepočítat na ostatní, a stiskneme tlačítko Spočti. Po vymazání všech polí tlačítkem Vymaž můžeme pokračovat s další hodnotou Dělení optiky Vlnová optika zabývá se jevy potvrzující vlnovou povahu světla největší význam má interference, ohyb a polarizace Paprsková optika zanedbává vlnovou povahu světla je založena na principu nezávislosti světelných paprsků, přímočarém pohybu světla, na zákonech odrazu a lomu Kvantová optika zabývá se jevy, při nichž se projevuje kvantový ráz světla. DISPERZE SVĚTLA = fyzikální jev, při kterém se rozkládá bílé světlo na barevné složky. vzniká důsledkem závislosti rychlosti světla v látkách na frekvenci světla (rychlost světla se zpravidla s rostoucí frekvencí zmenšuje → ve vakuu k disperzi světla nedochází) vlnová délka světla v daném prostředí,.

Spektrum - přepočty vlnových délek, frekvencí, teplo

 1. 7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/
 2. Intenzita rozptýleného světla 0 = G 2 4 - -intenzita rozptýleného světla 0 - původní intenzita světla k konstanta M - molární hmotnost rozpuštěné látky - vlnová délka světla! Optická mohutnost = 1 D - optická mohutnost (počet dioptrií) f -ohnisková vzdálenost! Čočková rovnice 1 +
 3. Volbu barvy a intenzity světla v různých částech domácnosti není radno podceňovat a jelikož každá místnost má svá specifika a světlo v ní jiný užitek, je dobré nad výběrem vhodného osvětlení zauvažovat trochu hlouběji. S jeho pomocí si totiž můžete navodit tu správnou atmosféru a cítit se doma příjemně - tedy.
 4. Index lomu jako konstanta. V nejjednodušším případě - pro průhledné a čiré látky - lze index lomu n považovat za konstantu, vztahující se k celému rozsahu viditelného světla.V tom případě je index lomu vždy větší než 1 a rychlost šíření světla v dané látce v je určena vztahem =, kde c je rychlost světla ve vakuu.Takto definovaný index lomu se označuje.

Foton se ke všem vztažným soustavám pohybuje rychostí světla (c ve vakuu). Pár šikovných vzorců pro světlo: E = m . c 2. z toho tedy. m = E / c 2 , druhá rovnice nám říká o energii fotonu: E = h . f , kde : h. Planckova konstanta h = 6.626 068 . 10-34 . f . Vlnová délka není opravdu nic jiného než divná délka — délka, která vyjadřuje vzdálenost mezi dvěma na sebe zobrazitelnými body z dané křivky, která vlastnost vlnové délky má. Např. u klasické sinusovky můžeme počítat vlnovou délku jako vzdálenost mezi dvěma kopečky (amplitudami) Vlnová délka je vzdálenost, jež urazí vlna za periodu (jeden kmit). V podstatě se jedná o vzdálenost dvou bodů, které kmitají ve fázi Za tuto dobu se vlnění rozšířilo do vzdálenosti, kterou nazýváme vlnová délka λ. Vlnová délka l je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází; nebo vzdálenost, kterou vlnění urazí za jednu periodu. Veličina f je frekvence kmitání kyvadel (f = 1/T) Index lomu světla, obvykle značený n, je poměr rychlosti světla ve dvou optických prostředích. Je to bezrozměrná veličina charakteristická pro danou dvojici prostředí a pro danou frekvenci. Podle toho, s čím porovnáváme rychlost světla v daném prostředí, rozlišujeme absolutní a relativní index lomu.. Absolutní a relativní index lomu [upravit | editovat zdroj

Vlnová optika - Fyzika - Maturitní otázk

Vlnová délka světla souvisí s intenzitou el. pole E. Maxwellovy rovnice potvrdil až o deset let později německý fyzik Hertz. Elektromagnetické pole se šíří prostorem prostřednictvím elektromagnetických vln. Vlny o krátkých vlnových délkách se šíří přímočaře, v podobě paprsků, proto o nich mluvíme jako o záření laboratorní práce, difrakce světla, interference světla, optika, vlnové vlastnosti světla, vlnová optika, laser, laserové ukazovátko: Součástí výuky fyziky by měly být i laboratorní práce, v rámci kterých si žáci sami zkusí fyzikální závislosti odměřit. To ovšem vyžaduje rozmyšlení metody měření, sestavení. barva λ [nm] fialová: 380-450: temně modrá: 450-480: světle modrá: 480-510: zelená: 510-550: žlutozelená: 550-575: žlutá: 575-585: oranžová. Pozn.: oní sítnice je nejcitlivjší na žlutozelenou barvu (vlnová délka asi 550 nm) Rychlost svtla: c = 300 000 km.s-1 = 3 . 10-8 m.s-1 ve vakuu (vzduchu) l = f c l - vlnová délka svtla, f - frekvence svtelného vlnní (uruje barvu svtla) Metody urení rychlosti svtla Poněvadž rychlost světla v látkách se mění, mění se i jeho vlnová délka λ = c/f, kde f je frekvence světelného vlnění. Jestliže tedy světlo přechází např. ze vzduchu do skla, má ve skle kratší vlnovou délku

Disperze světla - FYZIKA 00

ohyb světla je pozorovatelný pouze na úzkých štěrbinách, tenkých vlasových vláknech, jehlách apod. Ohyb světla na dvou štěrbinách. a šířka štěrbiny vlnová délka světla Optická mřížka = soustava velkého počtu štěrbin v malé vzájemné vzdálenost Světlo je viditelná část elektromagnetického záření, jeho vlnová délka se pohybuje v rozmezí 390-790 nm. Díky vlnově-korpuskulárnímu dualismu se světlo chová současně jako částice i vlna. Náš experiment se zabývá především vlnovou povahou světla, takže jeho částicové vlastnosti tentokrát zanedbáváme Vlnová délka. vzdálenost dvou nejbližších bodů kmitajících se stejnou fází; vlnová délka viditelného spektra světla je 400 - 790 nm; světlo různé vlnové délky vnímá různou barvou(400 nm fialová,450 nm modrá,525 nm zelená,580 nm žlutá,600 nm oranžová,650 nm červená) Frekvence Interference na tenké vrstvě. Dráhový rozdíl světelných vlnění vzniká také při odrazu světla na tenké vrstvě.. Z hlediska interference je tenkou vrstvou např. mýdlová bublina, tenká vrstvička oleje na vodní hladině, antireflexní vrstva nanesená na čočce brýlí nebo na objektivu optického přístroje, Předpokládejme, že vlna monofrekvenčního světla dopadá.

Vzorce z fyziky - Sweb

Odpovídající vlnová délka de Broglieho vlny pak je . Uvedený vztah platí pro nerelativistické částice. Pohybuje-li se částice rychlostí, jejíž velikost je srovnatelná s velikostí rychlosti světla ve vakuu, je nutno použít vztah mezi energií a hybností vyplývající z teorie relativity a klidovou hmotnost částice. Vlnová délka je vzdálenost od jedné vlny špičkové frekvence k druhé a je obvykle spojena s elektromagnetickým spektrem. Toto měření vlny můžete snadno najít, pokud znáte jeho rychlost a frekvenci. Můžete také najít vlnovou délku světla pomocí energie fotonu. Výpočet této míry je snadný, pokud znáte správnou rovnici. Čím je vlnová délka menší, tím je rychlost v optickém prostředí menší a index lomu větší. Modré světlo se proto láme více než červené. Tato závislost indexu lomu na vlnové délce se nazývá disperze. Vzorec . Pro rychlost šíření světla v průhledném prostředí platí n = c/v. kde n. index lomu c. rychlost. Vlnová délka sv ětla je v daném prost ředí n × menší než ve vakuu. Důkaz, že sv ětlo je elmg. vln ění: - interference sv ětla - ohyb sv ětla - polarizace sv ětla Interference sv ětla Interference ve sv ětle odraženém: Tenká vrstva o tlouš ťce d, na ni kolmo dopadá monochromatické sv ětlo 1. Část sv ětla 2 s Vlnová délka elektromagnetického záření je tudíž určena hybností fotonu tohoto záření podle vztahu (5.2) De Broglie předpokládal, že vztah (5.2) je zcela obecným vzorcem, použitelným pro hmotné objekty stejně jako pro fotony

Co je to světelný tok a intenzita osvětlení? Svět svítide

Vlnově-korpuskulárním (vlnově-částicovým) dualismem nazýváme tu vlastnost našeho pohledu na vesmír, která způsobuje, že některé jevy u týchž objektů mikrosvěta se nám daří lépe vysvětlit pokud na tyto objekty nahlížíme spíš jako na vlny, nebo spíš jako na částice.. Dualismus znamená, že objekt má obě vlastnosti současně, a ty se nám vyjevují podle toho. VLNOVÁ DÉLKA: a frekvence (vzorec a on-line výpočet . 2) Vlnová délka červeného světla He-Ne laseru ve vakuu je 632,8 nm. Jakou vlnovou délku má Určete vlnovou délku monofrekvenčního světla štěrbinového zdroje, jestliže směry k maximům 1.. Bílé UV gely na francii. vlnová délka: 370 nm. označení zářivek: UV-9 W 365 n

Index lomu - Wikipedi

vlnová délka λ tuda λ/4 amplituda - intenzita světla vlnová délka- barva fázový posun-neviditelný pro lidské oko ZAŘÍZENÍ PRO FÁZOVÝ KONTRAST změna fáze vlnění na změnu amplitudy = viditelné pro člověka Nebarvené objekty různá optická hustota změna fáz vlnová délka světla (nm) chlorofyl a chlorofyl b absorpce karotenoidy [%] Absorpční spektra nejdůležitějších fotosyntetických barviv chlorofyl amá zcela výjimečné postavení: ¾je ho daleko největší množství (asi tři čtvrtiny všech barviv obsažených v chloroplastech) ¾má schopnost přejít do ionizovaného stavu (tj

Uvedená hodnota je menší, než jedna třetina z rychlosti světla, což znamená, že můžeme pracovat v rámci klasické fyziky. De Broglieho vlnová délka je definována pomocí hybnosti vztahem , a proto použijeme vztah pro vyjádření hybnosti pomocí kinetické energie udaný jako . Dosazením do vzorce pro hybnost dostáváme Vlnová délka fialového světla. Vlnová délka světla používaného v optických vláknech. 6-8 µm. Lidská červená krvinka ; 2) Vlnová délka červeného světla He-Ne laseru ve vakuu je 632,8 nm. Jakou vlnovou délku má toto světlo ve vodě? Index lomu vody nv = 1,33. 5) Optická mřížka má 120 vrypů na 1 mm délky mřížky Poslední výraz v první rovnici ukazuje, že vlnová délka světla potřebného k ionizaci atomu vodíku je 4 π / α krát Bohrův poloměr atomu. Druhá rovnice je důležitá proto, že jeho hodnota je koeficient pro energii atomových orbitalů atomu vodíku: . =-∞ / Viz tak 6.2 Vlnové vlastnosti světla 6.46 Vlnová délka červeného světla ve vodě je rovna vlnové délce zeleného světla ve vzduchu. Voda je osvětlena zeleným světlem. Jakou barvu vnímá člověk, jestliže pod vodou otevře oči? 6.47 Do láhve ze zeleného skla nalijeme červený inkoust. Jak se nám bude jevit barva inkoustu v láhvi

Vlnová délka ultrafialového záření je menší než u viditelného světla.Odráží a láme se úplně obdobně jako záření viditelné. Zdrojem ultrafialového záření jsou tělesa rozžhavená na velmi vysokou teplotu (Slunce, elektrický oblouk), zvláště bohaté na ultrafialové záření je světlo z oblouku mezi železnými. délku světla na základě rozteče pozorovaných interferenčních proužků. Teorie úlohy: V roce 1801 Thomas Young provedl experimentálně pokus, který prokázal, že světlo se chová jako vlnění. Namířil úzký svazek světla na dvě úzké štěrbiny situované blízko sebe a za štěrbiny umístil stínítko (rychlost světla se s rostoucí frekvencí zmenšuje) Vlnová délka vzorec Potřeba více vln, stejná vlnová délka + koherentní vlneni (fázový posun konstantní) Interferenční maximum. Vzniká v místech kde se koherentní světelná vlneni setkávají se stejnou fázi. vlnová délka - říká, jak dlouhá je perioda - λ (délková jednotka) = T * c - frekvence udává, kolik vln se v sekundě nachází na délce 340 m - např. struna na houslích odpovídá polovině vlnové délky (1/2 λ), stejně se pohybují hlasivky. Huygensův princi Vlnová délka: nm Vlnová délka: nm : Úbytek napětí: V 8. Svítivost - světelný tok Přepočet svítivosti v kandelách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět. Hodí se pro LED diody a jiné světelné zdroje. Díky němu můžete určit i měrný světelný výkon a světelnou účinnost a porovnávat světelné zdroje s.

Proto tedy mikrovlnné záření dírkami o rozměrech mm neutečou, zatímco světlo lampy uvnitř ano (vlnová délka viditelného světla je 400 až 700 nm, přičemž 1 nm je 0,000001 mm), což nám umožňuje pozorovat varný proces uvnitř trouby Vlnová délka, frekvence a energie záření Barva světla a vlnová délka. Obecně každý foton má jinou barvu a tato barva je závislá na vlnové délce. V následujícím obrázku je znázorněno, jak vlnová délka vypadá: Tento vzorec představoval naprostý zvrat v chápání přírody potřebovala bych pomoct, 1. Když zasvítím zeleným laserem na někoho, který je v nějaké vzdálenosti R, tak se mi změní vlnová délka, protože působ

2)Jaká je mezní vlnová délka světla, které způsobí fotoemisi elektronů ze sodíku, při velikosti výstupní práce Wv=2,3ev? Výsledek - 540nm. 3) Jaká je kinetická energie fotoelektronů, jestliže na povrch sodíku s výstupní prací Wv=2,3eV dopadne záření o vlnové délce 200nm? Výsledek 3,9eV. Děkuj Odpověď: Paprsky slunečního světla procházejícího atmosférou se na molekulách vzduchu částečně rozptylují do různých směrů, a to tím intenzivněji, čím kratší je jejich vlnová délka (tzv. Rayleighův zákon). Modrá a fialová barva se proto rozptyluje v atmosféře z viditelného světla nejvíce vlnová délka; geometrické parametry překážky. Za jakých podmínek je difrakce vln? Pro lepší pochopení odpovědi na tuto otázku je třeba poznamenat, že tento jev se vyskytuje vždy, když se vlna setká s překážkou, ale stává se znatelnou pouze tehdy, když je vlnová délka řádu geometrických parametrů překážky Kontrolní výpočet dostaneme tak, že pokud dosadíme za \(v_s=c\), vidíme, že závorka se pak vynuluje a vyjde nulová vlnová délka (tedy nekonečná frekvence). Samozřejmě v reálu se nic takového nestane, ale vidíme, že vzorec v takovém případě nedává smysl — a to je správný stav De Broglieho vlnová délka elektronu urychleného z klidu v elektrickém poli napětím U je 3,87.10 - 11 m. Vypočítejte rychlost elektronu a urychlující napětí. ¨Zkoušela jsem to počítat podle vztahu λ = h/mv. Ale nevím, přijde mi, že nemám vše, co tam mohu dosadit. Mámm popsaný už celý papír, ale stála mi to nejde

VLNOVÁ DÉLKA. Nyní již víme co je to frekvence ale neznáme fyzikou délku vlny. Zde si připomeneme pojem perioda který vyjadřuje čas potřebný pro jeden kompletní cyklus a vzorec pro její výpočet. Jak vidíme podle vzorce tak doba této periody (čas) je závislá na frekvenci, to znamená čím vyšší frekvence (více vibrací za sekundu) tím bude perioda (čas) potřebná k. rychlost uvoln ěného elektronu [m.s-1]; λ vlnová délka dopadajícího zá ření [m]; λ´ vlnová délka rozptýleného zá ření [m]. Nech ť se podle obr. 4.2.- 4. rozptýlené rentgenové zá ření odchyluje od p ůvodního sm ěru o kladný úhel (proti sm ěru hodinových ru čiček) ϕ a elektron se od tohoto sm ěru (ve sm ěru.

Hmotnost a klidová hmotnost fotonu, index lomu světla

 1. kde l je délka kyvety decimetrech, c - koncentrace v g/ml, t - teplota roztoku, l - vlnová délka použitého světla. V závorce se uvádí použité rozpouštědlo. Měření se většinou provádí při laboratorní teplotě (20 °C) a jako zdroj světla se používá linie D sodíkové výbojky (l = 589.3 nm). sp ecif ká rota [D.
 2. je vlnová délka B je konstanta o hodnotě 364,506 802 nm m je rovno 2 n je přirozené číslo větší než 2.. V roce 1888 fyzik Johannes Rydberg zobecnil Balmerův vzorec pro všechny čáry vodíku: = (−) = (−) =,..
 3. To znamená, že kvantum světla má vlastnosti, jako je frekvence, amplituda a vlnová délka, stejně jako hybnost a hmotnost. Ihned proveďte rezervaci: fotony nemají žádnou klidovou hmotu. Protože jsou kvantem elektromagnetického pole, nesou energii a hmotu pouze v procesu pohybu
 4. Vlnová délka pro žluté světlo je o 577nm . Toto číslo může být vzhlédl . Chcete-li získat přesnější odpověď, kterou budete potřebovat znát frekvenci světla , který používáte a rychlosti světla . Vlnová rovnice je vlnová délka ( W ) = rychlost světla ( c ) ÷ frekvence ( f ) .
 5. Specifický vzorec rotace a výpočet. Specifická rotace látky je dána následujícím vzorcem. [α] T λ = α / l.c. Kde, α je pozorovatel rotace rovinně polarizovaného světla, l je délka dráhy světla nebo délka buňky vzorku, c je koncentrace nebo hustota vzorku. T je teplota a λ je vlnová délka světla
 6. 17. Největší vlnová délka, která ještě u wolframu způsobí fotoelektrický jev je 275 18. Vypočtěte, kolik fotonů vysílá zdroj o střední vlnové délce 1000 nm s příkonem 19. Kolik fotonů ultrafialového světla o vlnové délce 100 nm má energii 1 20. Elektron získal v rentgenově trubici kinetickou energii 8.
 7. imálně (13,6 − 3,4) eV = 10,2 eV nebo větší.Nemohlo se tedy jednat o přechod do základního stavu. Maximální energie fotonu pro přechod do daného stavu je dána absolutní hodnotou energie koncového stavu (jde o přechod elektronu z některého velmi excitovaného stavu s velmi.

vlnová délka Fyzikální we

 1. 1.2 Spektrum světla a jeho dělení Svtlo je souástí elektromagnetického záení. Jak již bylo zmínno, nepotebuje ke svému šíení žádné látkové prostedí. Charakteristickou veliþinou je jeho vlnová délka. Podle vlnové délky, popípad podle frekvence elektromagnetického vlnní jsm
 2. Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi. 279 vztahy
 3. Výukový portál SŠ-COPT Kroměříž je elektronickou knihovnou odborných vzdělávacích materiálů nejen pro žáky školy. K dispozici jsou textové dokumenty, prezentace, videa, obrazové galerie či elektronické testy
 4. Jak řešit s energií z Vlnová délka Problem. Tento příklad ukazuje, jak problém najít energii fotonu z jeho vlnové délce. To nejdůležitější: Najít Photon Energy Ze Vlnová délka . Energie fotografii souvisí s jeho frekvenci a jeho vlnové délce

rychlosti světla ve vakuu je 3.108 m.s-1 , v oleji 2.108 m.s-1 a ve vod_ 2,2.108 m.s-1. V: a) 600 nm ; b) 450 nm . 10) Na fólii s indexem lomu 1,5 umístěnou ve vzduchu dopadá kolmo bílé světlo. V odraženém světle se v. daném místě jeví fólie v barvě, jíž přísluší vlnová délka 600 nm Kvantová optika - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Během interakce laserového světla s částicemi, vede difrakce, lom, odraz a absorpce k rozptylům světla charakteristickým pro velikost částic. Pokud je velikost částic podstatně větší než vlnová délka dopadajícího světla (pro velikosti částic od několika mikrometrů směrem nahoru), má to přednostně za následek. 5. vzorec pro výpočet frekvence elektromagnetického vlnění vlnová délka (m) c rychlost světla (m/s) Jaká je rychlost světla ve vakuu? 300 000 km/s. November 12, 2012 VII 24­20:23 Příklad: Jaká je vlnová délka elektromagnetického vlnění, které se užívá pro přenos rozhlasového signálu na frekvenci 100 MHz. Vzorec, na kterém pracoval deset let a který je dodnes platný, publikoval ve své knize Nature v roce 1891. Od té doby vzniklo několik dalších vzorců, často odvozených od stejného základu. l - vlnová délka světla (obvykle se používá vlnová délka žlutozeleného světla 0,00055 mm Vlnění - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Video: Vlnová délka - Wikisofi

- absorpce světla v oblasti 200 - 1000 nm např: CuSO 4. 5 H 2O ve vodě tvoří modrý komplex [Cu(H 2 O) 6]2+ => přidání NH 3 se tvoří fialový komplex [Cu(NH 3) 4 (H 2 O) 2]2+ 14. 12. 2016 3 Vlastnosti komplexů Barva vlnová délka (nm) fialová 400 modrá 450 modro-zelená 490 zelená 530 žlutá 580 oranžová 620 červená 700. Vlnová optika (33) Základy vlnové optiky (3) Vlnová délka ve vodě (SŠ) Osvětlená diamantová destička (SŠ) Skládání světla (SŠ) Dvousvazková interference (6) Poloha prvního maxima při interferenci dvou koherentních zdrojů (SŠ) Interference vln šířících se různými směry (VŠ) Youngův pokus (VŠ) Ohyb na dvojité.

Vlnění - Sweb.c

Vlnová délka světla v nm. Stokesovo pozorování: Strukturní vzorec fluorescein diacetátu (delší vlnová délka) Princip dichroického zrcadla. Stavba fluorescenční kostky Revolverový výměník. Umístění fluorescenčních kostek v mikroskopu. U. Fenomén difrakce světla může ovlivnit průběh výpočtů v procesu studia, pouze pokud jsou nehomogenita optického média srovnatelná s velikostí vlnová délka. Pak efekt rozptýlení vln. Ale jakmile se nehomogenita stane 3-4 řády delší než vlnová délka, difrakce je často opomíjena

 • Vlhčené ubrousky linteo.
 • Piskoviste lidl bazar.
 • Hotely v místě saint tropez francie.
 • Vlak srazil člověka opava.
 • Nový rok na ukrajině.
 • Aku plotové nůžky.
 • Kb cestovní pojištění.
 • Pocet vysokoskolaku.
 • Novoroční ohňostroj praha 2018 video.
 • Second hand komunardů.
 • Mediální gramotnost.
 • Martinus osobnosti.
 • Toaletní mísa.
 • Páková baterie.
 • Agresivni stene.
 • Zapečená růžičková kapusta s brambory.
 • Podlahové palubky ostrava.
 • Výpočet zatížení větrem online.
 • Borovice osinatá prodej.
 • Líbáš jako ďábel tv program.
 • Malinový sirup nevarený.
 • Retro pohlednice.
 • Co na rakovinu.
 • Proc se nudime.
 • 12 tt.
 • Sada na opravu čelního skla brno.
 • Mortal kombat komplete edition fatalities.
 • Čsn 01 3406 pdf.
 • Šidélko modré wikipedie.
 • Spz vizitky značky spz.
 • Mcdonalds vodičkova.
 • Mřížka na výrobu koberce.
 • Vadí nevadí hra.
 • Railpage.
 • Salmonela dieta.
 • Centex oblečení.
 • Diagnostika obd.
 • Otrava kodeinem.
 • Metráž bavlněný satén.
 • Logopedie básničky.
 • Didaktis komunikace v českém jazyce pro střední školy klíč.