Home

Druhy látek fyzika

1

Zápisy látek z fyziky - Sweb

 1. Složení látek. Změny skupenství látek, tání a tuhnutí. Vypařování. Var látky. Kapalnění. Světelné jevy - šíření světla. Zrdcadla. Odraz světla. Lom světla, čočky. Zobrazení předmětu čočkami a lidské oko. Užití čoček v praxi a rozklad světla. Zvukové jev
 2. Vlastnosti látek kapalných - mají prom ěnný tvar a stálý objem - jsou tekuté (dají se p řelévat) a snadno d ělitelné (kapky) - tvar zaujímají podle nádoby - jsou nestla čitelné (objem se nem ění) - v klidu je hladina v nádob ě vždy vodorovná tvar vodorovná hladina tekuté.
 3. FYZIKA 6. ročník 2. část 6. 12 Částicové složení látek podle skupenství Žák popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší. Všechny látky jsou složené z částic - atomů, molekul a iontů. Částice jsou v látkách uspořádané podle jejich skupenství
 4. Anotace: Prezentace seznamující se třemi druhy látek a jejich vlastnostmi. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat propojenost živé a neživé přírody, přizpůsobení organismů prostředí další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb
 5. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. V praxi stroj může přeměnit na mechanickou práci jen část přijatého tepla, protože ho část při své práci odevzdává chladící lázni (viz. Carnotův cyklus a jeho účinnost

Moderní fyzika ukázala, že existují i velmi exotické formy látek, vykazující vlastnosti jako supravodivost či supratekutost. Chemický popis představuje látky jako soubor jednotlivých chemicky jednotných složek. Látky tvořené jedinou složkou se nazývají chemicky čisté látky Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.).. Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium elementárních částic a dále částic, které vzniknou v důsledku vazby mezi. Zpět na všechny druhy látek. Textilní materiály - přírodní a umělé látky. To, jaký materiál pro svůj výrobek zvolíte, je zásadní věc. Intuitivně samozřejmě víme, že na pytel na zeleninu nepoužijeme hedvábí apod. Někdy ale tápeme a nejsme si rozdíly mezi různými látkami jistí. Proto jsem s rozhodla sepsat. Látky a metráž rozdělené podle druhů najdete zde - najdete tady veškeré možné i nemožné látky od organzy a tylu, přes tradiční satény a úplety až po nejluxusnější hedvábné látky, včetně hedvábný brokátů, gobelínů, látek na obleky, svatební šaty i pracovní kostýmy. Vše pečlivě vybrané a roztříděné

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon struktura a vlastnosti lÁtek. wolfram alpha (fyzika) kalkulaČka s pÁskou. stopky. aktuÁlnÍ Čas. geogebra. ises. excel. matikamailem.cz. pŘekladaČ google. vĚdeckÉ prÁce. knihy na internetu. kontakt. mapa webu od 13. 11. 2012. mechanickÉ kmitÁnÍ a vlnĚnÍ‎ > ‎ vznik a druhy vlnění.

Stručně fyzika základní školy. Prohledat tento web. Učivo zákl. školy. Vlastnosti látek a těles. Vzájemné působení těles. Částicová stavba látek. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek. Pohyb těles. Zdroje světla. Země a Měsíc. Stíny. Odraz světla. Lom světla. Rozklad světla. Mapa webu. Učivo. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 6. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva)

ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Fyzika je věda, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, přírodních sil, Tělesa se skládají z látek. Látka nemá svůj tvar rozměry a polohu Např. voda, sníh, led, mramor atp. Druhy vah: laboratorní váhy obchodní váha osobní váha přezme Elektrické vlastnosti látek Některé látky se dají třením zelektrovat. Síla, kterou se vzájemně přitahují, odpuzují je elektrická síla F e. Zelektrovanátělesa získávají elektrický náboj -kladný - záporný Tělesa se souhlasnými náboji se odpuzují. Tělesa s nesouhlasnými náboji se přitahují. + c c Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak . Více Druhy tepelné výměny Vedení tepla u látek plynných a látek kapalných; Příklad: dioda dočasný magnet. Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne

F - Fyzika - Základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, fázové změny 11 - Základy somatologie - Příjem látek CH - Chemie - třídění látek Druhy pevných látek. a) krystalické. vytváří krystaly; molekuly jsou pravidelně uspořádány; přírodní (NaCl, CaCO 3, křemen), umělé (rubín, křemík) dalekodosahové uspořádání = narůstá, je viditelný pouhým okem ; polykrystal = velký počet malých krystalků (zrn) - většina krystalických látek (kovy, zeminy, prach

Druhy látek a jejich vlastnosti - Digitální učební

Moderní fyzika ukázala, že existují i velmi exotické formy látek , vykazující. Kromě toho ve fyzice pevných látek vznikla i řada teoretických konceptů, . Druhy a vlastnosti látek a těles. Elektronická učebnice - II. Hlavní strana MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA. Existují dva druhy deformací: ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek. Délková. prodloužení tělesa je přímo úměrné změně teploty a počáteční délce; Δl = α * l 0 * Δt. α součinitel teplotní délkové roztažnosti [ K-1] l = l 0 (1 + α * Δt) Objemová. ΔV = V 0 * Δt * β. β součinitel teplotní objemové roztažnosti.

Druhý termodynamický zákon - FYZIKA 00

FYZIKA - 1. Základní vlastnosti látek - skupenství SKUPENSTVÍ LÁTEK Všechny látky mohou být ve třech různých skupenstvích. Látek je v přírodě velmi mnoho. V zemi pod povrchem najdeme uhlí, ropu, zemní plyn, zlato nebo stříbro. Plastické látky se vyrábí v chemickém průmyslu z ropy. V přírodě se nevyskytují Druhy vazeb mezi ásticemi: 1) iontová (ionty vázány elektrostatickými silami) P. NaCl, KBr, CsCl, LiF, CaO, BaO, 2) vodíková (vodíkový mstek) P. led, nkteré organické látky, 3) kovová (kladné ionty v uzlech mížky a záporný elektronový plyn) P. kovy 4) kovalentní (smrová vazba tvoená elektronovým párem Druhá skupina okruhů - Fyzika kondenzovaných látek 1. Struktura pevných látek • typy krystalových mřížek, krystalové struktury • iontová, kovalentní, kovová a van der Waalsova vazba; souvislost s fyzikálními vlastnostmi krystalu • amorfní látky • metody studia struktury pevných látek 2. Kmity krystalové mřížk Energie - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Měrná skupenská tepla tání různých látek jsou v tabulkách na str. 152 . Tuhnutí. Když ochlazujeme kapalinu, mění se při teplotě tuhnutí v pevnou látku téže teploty. Teplota tuhnutí je rovna teplotě tání. Při tuhnutí nevzniká pevné skupenství okamžitě

Látka Hustota [kg.m-3]; Acetofenon: 1 033: Aceton: 789,9: Allylalkohol: 854: Anilin: 1 022: Benzín: 700-750: Benzen: 877: Buthanol: 809,8: Cyklohexan: 778,6. FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2019/2020 Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou. Jsou to předměty např. ze železa, oceli, niklu, kobaltu aj. (není to energetické soustavě jsou tři druhy elektráren: tepelné, vodn Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Výuka ve vzdělávacím předmětu Fyzika je zaměřena na podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí druhy pohybu rovnoměrný a nerovnoměrný.

Fyzika pevných látek Historický exkurz - atomová hypotéza - objev elektronu - Maxwell-Boltzmann-Gibbs statistický přístup Krystalová struktura látek Druhy elementárních buněk a jejich označení: (jsou možné i větší, tyto jsou vybrány konvencí) P Prostá atomy jsou jen ve vrcholech buňk -Druhy feromagnetické látky ( jsou přitahovány magnetem ). nemagnetické látky ( magnet na ně nepůsobí )-V blízkosti magnetu se tělesa z feromagnetických látek se zmagnetují ( stanou se z nich magnety )tento jev nezíváme magnetická indukce. - Feromagnetické látky-Druhy magneticky tvrdé ( v mag. poli se na trvalo stanou magnety

Fyzika 7. ročník : Název: Převody jednotek 1 ( 6. - 9. Test je koncipován jako opakování tématu tělesa a látky (rozdělení předmětů na tělesa a látky, typy látek, rozlišení směrů) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever . Anotace: druhy, vlastnosti zrcade Existují dva druhy elektrického náboje: Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Pod slovem náboj také rozumíme obvykle přitažlivý nebo odpudivý účinek jedné hmoty na druhou. Víme, že: nejdůležitější základní částice každé látky je atom, který. Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictv Výpisek < Předchozí výpisek Zpět na výpis látek Následující výpisek > 7. Zvuková stránka jazyka 11. Tvoření slov Mluvnice. 10. Typy slovníků. - fyzika a náš život - - Dva druhy elektrického náboje- Model atomu- Elektroskop, elektroměr a zdroje el . napět í - Elektrické vodiče a - Působení magnetu na tělesa z různých látek -. F - Fyzika - Struktura a vlastnosti pevných látek PSY - Psychologie - Osobnost a její struktura, vlastnosti aktivačně-motivační a výkonové VV - Výtvarná výchova - Struktura výtvarných zaměstnán

Látka - Wikipedi

Druhy magnetických látek Zjednodušený model vypadá takto: Elektrony při svém oběhu kolem jádra atomu vytvářejí proudové smyčky. Kolem vznikají elementární magnetická pole, která se skládají a vytvářejí výsledné magnetické pole atomu. Podle uspořádání elektronů v atomu dělíme magnetické látky do tří skupin Fyzika - Změna skupenství látek. 1. Mimozemšťané přepadli agentku Scullyovou, nacpali ji do létajícího talíře a odstartovali někam směrem k planetě Pluto. Označte druhy energie, které náleží k létajícímu talíři, jenž právě odstartoval. vnitřní energie = teplo kinetická energie = pohybová energi Fyzika ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE VÝSTUP žák: UČIVO POZNÁMKY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1 Mechanika úlohy na pohyb hmotného bodu rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto síly vyvolají určí mechanickou práci a energii př

Částice - Wikipedi

Změny skupenství látek Druhy skupenských změn, měrné skupenské teplo, tání, tuhnutí, změna objemu při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na vnějším tlaku, sublimace, vypařování a var, sytá a přehřátá pára, fázový diagram, trojný a kritický bod, vodní pára v atmosféře. 12. Kmitaní mechanického oscilátor Fyzika - desetiminutovky III. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. obdob Zjišťování pevnosti. Pro zjišťování pevnosti (respektive meze pevnosti) jsou užívány specializované přístroje a metodiky. Vzorce. S pevností souvisí mez pevnosti σ p (může být značena i jinak), jednotkou je Pa ().Mez pevnosti je maximální hodnota normálového napětí σ n, při které ještě není porušena celistvost materiálu.. Vypočítá se jako podíl. Fyzika 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu umí vysvětlit základní vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných tavba látek správně používá pojem atom, molekula rozlišuje druhy pohybu klid a pohyb těles Z -pohyb planet změří čas, zapíše ěření času. 7) Molekulová fyzika a termodynamika. objasněte základní představy molekulárně kinetické teorie o stavbě látek; uveďte důkazy o pohybu molekul v látkách; vysvětlete pojmy vnitřní energie, teplo, teplota, měrná tepelná kapacita látky; popište směšovací kalorimetr, uveďte k čemu slouží a vysvětlete kalorimetrickou.

Druhy látek (tkaniny vs

vysvětlete vlastnosti pevných látek v závislosti na jejich vnitřní struktuře popište stavbu krystalové mřížky a rozdíly ideálních krystalů od krystalů reálných popište různé druhy deformací, uveďte Hookův zákon; popište deformační křivk Fyzika pevných látek. Anotace: Obsahem předmětu jsou základy fyziky pevných látek, podané s ohledem na potřeby elektrotechnologie: Klasifikace pevných látek z hlediska jejich vnitřní struktury. Tepelné vlastnosti látek. Defekty v reálných krystalech, povrchy krystalů. Charakter a druhy vazeb v krystalech; van der.

Látky a metráž podle druhu MarLen

Molekulová fyzika (též molekulární fyzika) je část fyziky, která zkoumá látky na úrovni atomů a molekul a vlastnosti látek bezprostředně vycházející z jejich struktury. Snaží se najít vztahy mezi makroskopickým chováním látky na základě vzájemného působení a pohybu velkého množství částic, ze kterých se látky skládají Evee.cz je webový portál pro studenty středních škol a gymnázií, ale i pro všechny ostatní zájemce. Studenti se mohou zdarma zaregistrovat a společně vytvářet podklady a poznámky pro učení k maturitě. Veškeré stahování materiálů je zdarma Jaderná zbraň (resp. atomová zbraň) je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. Mezi jaderné zbraně se někdy řadí i zbraně založené na slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň), případně i zbraně, kde štěpný materiál slouží jen jako zdroj radioaktivního zamoření cílové oblasti (tzv Druhy pohybů podle trajektorie a rychlosti Rovnoměrně zrychlený pohyb objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých vysvětlí stavové veličiny popisující danou látku Molekulová fyzika Struktura látek různých skupenství, charakter pohybu a vzájemné interakce částic Stavové veličiny Termodynamická teplota a.

DUMY.CZ Materiál Fyzika 7. ročník - druhy látek

Druhy energií Zákon zachování energie objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých vysvětlí stavové veličiny popisující danou látku Molekulová fyzika Struktura látek různých skupenství, charakter pohybu a vzájemné interakce částic Stavové veličiny Termodynamická teplota a její měřen Hustota látek se vypočítává jako podíl hmotnosti a objemu: ρ = m/V. Základní jednotkou hustoty je kg·m-3, velmi často se pracuje rovněž s jednotkou g·cm-3 (což je tisícina hodnoty hustoty uvedené v základní jednotce). Hustotu kapalin lze změřit pomocí hustoměrů, u pevných látek Fyzika - opakovací seminář 2010-2011 - tematické celky: 1. Kinematika . 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce, teplo, struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj 8. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin 9

PPT - TERMIKA PowerPoint Presentation - ID:3170561

Vznik a druhy vlnění - FYZIKA 00

Fyzika 1 umožňuje získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika a fyzika pevných látek. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk. 10. Rovnováha, pružnost, termomechanika, hmotný střed, deformace, pružnost, Hookův zákon. termodynamice a fyzice pevných látek. Studium vyžaduje. Jednotlivé domácí úkoly si můžete otvírat z hlavního menu. Všechny úkoly odeslané v daném termínu, budou obodovány tak, že získáte body jen za správně vyřešené položky úkolu fyzika: stavba atomu, - rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich výskytu a použití - popíše způsoby výroby pitné vody a způsob úpravy odpadních vod studium (vlastnosti látek - smyslové vnímání). OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace Fyzika - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . 1. Kinematika hmotného bodu. hmotný bod, vztažná soustava, druhy pohybu, rotační pohyb, zrychlení a rychlost, skládání pohyb ­ různé kombinace atomů miliony látek molekula vodíku H 2 molekula oxidu uhličitého CO 2 molekula vody H 2 O molekula vitamínu C Druhy látek prvek - stejné atomy sloučenina - různé atomy, stejné molekuly směs - různé atomy, různé molekuly. Title: Pátek

Magnetické vlastnosti látek - FYZIKA

druhy látek a jejich vlastnosti. teplotní roztažnost. tlak v pevných látkách. normálové napětí v pevných látkách - deformace. tlak v kapalinách v klidu a v pohybu (tlaková potenciální energie) Fyzika mikrosvěta. fotoefekt a intenzita dopadajícího záření. VY_32_INOVACE_101 - Vlastnosti pevných látek (14.6.2013) Kontext Umístění: Složky dokumentů > Projekt Škola v 21. století > Digitální učební materiály > Fyzika > Fyzika Fyzika představuje pro studenty celek, který jim umožní získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus a fyzika pevných látek. Důraz je kladen na teoretické poznatky, ale i na řešení úloh a na měření vybraných veličin Fyzika Tematické okruhy k profilové části maturitní zkoušky Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů Gravitační pole Druhy energie a jejich vzájemné přeměny Struktura a vlastnosti kapalných látek Příp. prezentace na webovkách naší třídy (Fyzika - 8.A) Částicové složení látek, Brownův pohyb, Proč se tělesa zahřívají při tření?-Vnitřní energie - co to je? Přeměna pohybové energie na vnitřní energii (viz příklad s pádem kamínku) Tepelná výměna vedením, změna teplot těle

Fyzika v 6.r. - webzdarm

Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka. Práce se zabývá jednotlivými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. V úvodu se autor věnuje obecným informacím o energii, dále se zaobírá energi... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzika Fyzika. Příspěvky. Gravitační síla. 22. 1. 201 maturitní otázky, referáty, ukázky příjímacích zkoušek a zkušenosti ze studia - imaturita.c Mgr. Miroslava Šerá. tel. číslo - kabinet : 313 251 276 Facebook :Mirka Šerá. sera.m@2zsrako.c vlastnosti plynných látek: rozpínavé - voňavku ucítíme po celé místnosti. stlačitelné ( vzduch v injekční stříkačce stlačíme) pružné ( stlačíme-li míč naplněný vzduchem- vrátí se do původní polohy) vzduch má hmotnost. tlačí na tělesa - atmosferickýtlak pa - 100 kPa. druhy skupenství: pevné, kapalné, plynné.

PPT - 1

Fyzika . Nacházíte se na látky (tělesa) pevné, kapalné a plynné, částicová stavba látek; atom, molekula, neustálý, neuspořádaný pohyb částic látek, složení atomu, proton, elektron, neutron a druhy jejich elektrického náboje, iont, charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných. Atomy a molekuly Z čeho jsou složeny látky? Složení látek Některé látky jsou směsí dalších, jednodušších látek Uveď příklady Látka dřevo Dřevo je látka je tvořena směsí jednodušších látek (vzduch, celulóza, pryskyřice, třísloviny, bílkoviny, škroby, cukry, tuky, rostlinná barviva) Jak vypadá pod mikroskopem Fyzika-druhy. Dokázal by někdo vyjmenovat druh fyzik.. jako např kvantová a jaké jsou dál ? hledám jednu určitou ale nemůžu si vzpomenout na název. Doplňuji: masoj: to zjistím až příjdu na název, název té dané fyziky hledám proto, abych zjistila čím se ta fyzika zabývá :D myslím že má něco společného z vesmírem, asi Fyzika. Lekce se zaměřením na fyzikální témata. Magnetická (ne)přitažlivost. Fyzikální poznávání látek. Žáci se v lekci učí fyzikálně rozpoznávat jednotlivé druhy látek a tělesa. více informací.

 • Ptačí krmení křížovky.
 • Malta koupání.
 • Qashqai 4x4 2.0 dci.
 • Prodlužování vlasů metody.
 • Otakar švec manzelka.
 • Farmakologicky navozená sebevražda.
 • Za jak dlouho poluce.
 • Kdy s novorozencem do obchodu.
 • Fotograf ostrava centrum.
 • Prohormony.sk recenze.
 • Vojenská medicína.
 • Clearblue test.
 • Gillette mach 3 sensitive.
 • Chování delfínů.
 • Satan kladno futsal.
 • Maringotka sprcha.
 • Veš dětská inkubační doba.
 • Panenka chucky online.
 • Stříhání psů praha 6 suchdol.
 • Before i fall kian lawley.
 • Platan na zahradu.
 • Paříž ubytování.
 • Montane minimus bunda.
 • Jak se starat o vlasy aby byly dlouhé.
 • Perlovka sada.
 • Jak dlouho se klube hnida.
 • Ofs karty.
 • Molice na orchidejích.
 • Značkové košile dámské.
 • Jak číst eknihy ereading.
 • Jak zpestřit svatbu.
 • Workout game.
 • Lipáza v potravinách.
 • Testy vnímání.
 • Kvízy z biologie.
 • Kodak astro zoom az252 photos.
 • To nejlepší na kubě.
 • Účastnická zásuvka koncová.
 • Jakarta airport.
 • Tricka.
 • Andalusie top 10.