Home

Ústní zkouška z českého jazyka osnova

Stránka 1 z 5 PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020/2021 ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Specifikace zkoušky - základní přehled AS 20 minut příprava, 15 minut zkouška ZKUŠEBNÍ DOKUMENTACE hlavičkový tiskopis školy pro přípravu, záznam o hodnocení ústní zkoušky POVOLENÉ POMŮCK 14:40 - 17:45 Zkouška z českého jazyka - ústní část: Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (Mluvení) zkoušeni ve dvojicích (15-18 minut pro 2 kandidáty). Pořadí kandidátů a čas ústní zkoušky se losuje. Ústní zkouška je pro interní potřeby nahrávána Následující materiály slouží jako příprava na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt. Test nanečisto Otestujte své znalosti v češtině na jazykové úrovni A1. Výsledek testu nanečisto vám napoví, zda reálně zvládnete zkoušku. Test zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky...

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE ÚROVEŇ B1 MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu jazykové části Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství České republiky. Zkouška svým konstruktem a formátem odpovídá Společnému evroému referenčnímu rámci pro jazyky Pro maturanty ve školním roce 2014/2015 jsme připravili tabulku hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka. Oproti loňsku došlo ke změně bodového systému i k úpravě struktury ústního projevu. Doporučujeme všem studentům čtvrtých ročníků a oktáv, aby se s těmito změnami seznámili. Tabulka je připravena ke stažení Státní zkouška z českého jazyka je povinností pro získání trvalého pobytu pro občany třetích zemí a je také nutnou podmínkou pro udělení českého státního občanství. Pokud tedy zůstanete žít v České republice, tuto zkoušku z českého jazyka nebo její ekvivalentní zkoušku budete muset složit

Občanství - Informace o zkoušce z českého jazyka

Příprava na zkoušku - JAZYKOVÁ ZKOUŠKA A

Zkouška z českého jazyka - úroveň B2 Obecné informace a hodnocení Zkouška B2 má písemnou i ústní část. Písemná část se skládá ze čtyř částí - čtení, poslechu, gramaticko-lexikální části a psaní. Popis zkoušky . Čtení Část Čtení trvá 35 minut a obsahuje 4 úlohy 2020 se ruší konání zkoušky z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Úvodní strana » ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA » Příprava na zkoušku » Pravidla a organizace zkoušky z českého jazyka. že ústní zkouška je pro interní potřeby nahrávána Ústní zkouška z angličtiny je poslední částí celé maturitní zkoušky z anglického jazyka. Je tedy jakýmsi vyvrcholením a Vy v ní po první části zkoušky, kterou je didaktický test (poslechový subtest a test čtení s porozuměním) a po druhé části, kterou je písemná práce, můžete konečně ukázat tu pro život nejdůležitější jazykovou dovednost, kterou je. Zkouška z českých reálií: 10:00 (registrace od 8:30) Zkouška z českého jazyka: 11:00 (registrace od 10:15) Kontakt: Mgr. Tereza Havránková e-mail: tereza.havrankova@ujop.cuni.cz tel.: +420 354 622 238. úřední hodiny: čtvrtek: 9.30 - 11.30 V úředních hodinách není možná osobní návštěva, kontaktujte středisko e-mailem. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu, písemné práce. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně

C. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je určen maturitní seznam 92 literárních děl. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. (2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního list 1 2018_01 B. Ústní zkouška - osnovy (1) Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm.a) Vyhlášky. - a) všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby: I. Komunikace v anglickém jazyce: a) četba a překlad textu z angličtiny do českého jazyka a naopak

Nová kritéria pro hodnocení ústní maturitní zkoušky z

 1. Ústní zkouška z cizího jazyka je monotematická; je stanoveno 20-30 témat (viz předměty), ze kterých si žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce vylosuje 1 téma. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje body k tomuto rozhovoru
 2. imální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110
 3. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je koncipována jako zkouška komplexní, má tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. V didaktickém testu žák prokáže osvojení čtenářských dovedností a základních jazykových znalostí a dovedností. V písemné prác
 4. Český jazyk k maturitě a přijímacím zkouškám online a zdarma.Nový Amos dlouhodobě zpracovává podklady pro přípravu na státní maturitu z českého jazyka a literatury pro studenty připravující se na maturitní zkoušku z češtiny i jejich učitele, kteří mohou využívat podklady Nového Amose pro přípravu maturantů k maturitní zkoušce z českého jazyka i dlouhodobě.
 5. Pokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, neměli byste opomenout přečtení výňatku a vypracování vzorových otázek, vztahujících se k dílu Vladař od italského politika, diplomata a spisovatele, Niccola Machiavelliho.Když tak učiníte, žádná z otázek podobného typu Vás už před maturitní komisí nepřekvapí
 6. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury. Zkouška se skládá ze tří povinných dílčích částí (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška), přičemž do společné části MZ patří pouze didaktický test
 7. Písemná zkouška z českého jazyka 15. 4. 2021 Písemná zkouška z anglického jazyka 16. 4. 2021 Praktická zkouška z odborného výcviku AT4A 19. 4. - 21. 4. 2021 Praktická zkouška z odborného výcviku AT4B 26. 4. - 28. 4. 2021 Ústní zkoušky a obhajoba Maturitní práce před zkušební maturitní komisí s

Zkouška na úrovni C2 Společného evroého referenčního rámce pro jazyky. dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka c) dovednost ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka. Uchazeči, který u ústní části SJZ nevyhověl, může komise pro SJZ povolit opakování této. Na webu Státní Maturita - Angličtina.cz naleznete vzorové otázky k ústní zkoušce, témata k ústní zkoušce, zadání písemných prací, zadání didaktických testů a mnoho dalších informací týkajících se všech částí nové státní maturitní zkoušky z anglického jazyka na základní i vyšší úrovni obtížnosti (do. Děkuji za nádherný a pravdivý článek češtináři panu Lukášovi. Protože jak vyplývá z různých diskusí, většina diskutujících neví, jak ústní zkouška z Českého jazyka a literatury probíhá a naivně si myslí, že student 15 minut volně hovoří o knize, uvádím závaznou strukturu ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury v délce 15 minut

Zkouška z českého jazyka pro cizince - InfoCizinci - Český

Maturitní zkouška z českého jazyka je součástí české maturity. Nyní se jedná o jedinou zkoušku, kterou ve státní (společné) části musí podstoupit každý maturant. Její podobu a nutnost v profilové části určuje ředitel školy Obávaná zkouška dospělosti čeká již brzy mnoho našich čtenářů, přinášíme proto pár tipů na to, jak vše zvládnout s grácií a užít si prázdniny bez starostí. Ve třetím a posledním díle si povíme o ústní zkoušce z českého jazyka, neboli zkoušce z povinné četby. Kolik mám času? Co mám říkat Doporučená četba k ústní části profilové maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury školní rok 2020/2021 1. Světová a česká literatura do konce 18. století Sofokles - Antigona (překlad F. Stiebitz) Ezop - Bajky (překlad J. Kolář) Ovidius - Proměny (překlad D. Svobodová Z tohoto seznamu žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Váha ústní zkoušky v rámci celé profilové zkoušky z českého jazyka a literatury je 60 %. ( Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dn

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury. Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a t Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť (dle kritérií dané školou). V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2013 Sb. Zkušební řád pro zkoušku z jazyka a reálií Obecná ustanovení. Čl. 1. Zkouškou z jazyka a reálií, uskutečňovanou zkušební institucí podle § 70 zákona o státním občanství a vyhlášky o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky (dále jen.

Informace ke zkoušce - JAZYKOVÁ ZKOUŠKA A

Balíček cvičebnic komplexně připraví studenta na maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury, Matematiky a Anglického jazyka.- Obsahují shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktických testů.- S přípravou na písemné práce pomohou vzorové, chybné a také cvičné písemné práce.- Široká škála rozborů uměleckých i neuměleckých. Maturita z češtiny - ústní zkouška. Tomáš Ficza. Přidat do košíku DO ŠKOLY MATURITA ČEŠTINA. Tento kurz vás připraví na ústní maturitní zkoušku z českého jazyka. Ačkoliv si ústní zkoušku vytváří každá škola individuálně, zkoušející se musí při zkoušení držet určité struktury, která je pro všechny. zkoušky z eského jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí . Hodnotitelé písemné práce vycházejí při hodnocení z bodové škály k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, která specifikuje oblasti hodnocení 1A, 1B, 2A, 2B, 3A a 3B ve výše uvedené tabulce

Státní maturita z češtiny - ústní zkouška, Tereza - YouTub

 1. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury obsahuje následující části: didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku. Důvodem komplexnosti zkoušky je obsáhnout a ověřit všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta. Dílčí zkoušky probíhají ve dvou termínech, mají různou formu a různé.
 2. Jedinečná publikace na knižním trhu vás kvalitně připraví na ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury - s její pomocí maturitu úspěšně zvládnete. Příručka obsahuje 50 literárních děl a je sestavena jako učebnice i cvičebnice zároveň
 3. Maturitní zkouška a absolutorium 1. září 2016 Kánon literárních titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka pro rok 2020/2
 4. Ústní zkouška Ústní zkouška z českého jazyka a literatury bude probíhat před zkušební maturitní komisí. Žák volí 20 literárních děl ze školního maturitního seznamu dle stanovených pravidel - Školní seznam literárních děl MZ 2021. PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 2020/2021 Platné pro všechny obor

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák však vykoná komplexní zkoušku z CJL nebo CIJ pouze, pokud je úspěšný v obou částech zkoušky Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt A1 SERR Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, poslechu a psaní. Ústní část prověří Vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situaci • ústní zkouška tvoří 60 % z celkového hodnocení profilové části CJ Nahrazující zkouška z cizího jazyka Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákon Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nově spadá pod profilovou část maturitní zkoušky. Profilová zkouška z cizího jazyka se nově skládá vždy z písemné práce a z ústní zkoušky před maturitní komisí

Katalogy požadavků Maturitní zkouška

• ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil matematiku, ze zkoušky z cizího jazyka, a z další 1 povinné zkoušky (s výjimkou předmětu Anglický jazyk - ústní zkouška . Ústní zkouška z cizího jazyka se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím. V den ústní části SZZK student poskytne svůj seznam státnicové komisi, která na jeho základě studentovi přidělí otázku z vývoje českého jazyka (obory ČJL a ČJS), respektive z didaktiky a vyučování českého jazyka (obory UČSŠ a UČCJ; otázka bude zároveň vycházet ze státnicových okruhů) B. Ústní zkouška - osnovy (1) Prkaz odborné způ ůsobilosti podle § 2 písm. a) vyhlášky (všeobecný prkaz ů radiotelefonisty letecké pohyblivé služby): I. Komunikace v anglickém jazyce: a) četba a překlad textu z angličtiny do českého jazyka a naopak. Tato znalost se prověřuj

MATURITA Z ČEŠTINY - ÚSTNÍ ZKOUŠKA - LEKCE 1: Struktura

Zkoušky profilové části Maturitní zkouška

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury. Povinná profilová část se skládá z písemné práce a ústní zkoušky z četby přiřazené k literárněhistorickým tématům a z jazykových a slohových témat. Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Společnost učitelů českého jazyka a literatury vítá, že Parlamentem ČR prošel a prezidentem byl podepsán vládní návrh novely, která vrací maturitní slohové práce a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury zpět do kompetence škol a státu ponechá jen didaktické testy Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek: o ústní zkoušky - žák prokazuje osvojení dovedností směřujících k základní analýze různých druhů textů Protokol o kontrole České školní inspekce zaměřené na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt 2017. Od 1. ledna 2009 musí cizinec prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evroé unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska. Ředitelka gymnázia v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tyto informace ke konání některých zkoušek profilové části MZ a jejich částí: 1 Zkouška z českého jazyka a literatury (třídy 4E, 8A, 6D)Písemná práce z ČJL:datum konání: středa 7. dubna 2021;délka trvání písemné práce (včetně času na.

Jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu je právě doložení dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka pro cizince. Jedná se o přibližně 1,5 hodinový test, který se skládá z písemné a ústní části, přičemž písemná část v sobě zahrnuje cvičení na čtení, poslech a napsání krátkého textu ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021 Zkouška z českého jazyka a literatury Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, celková doba trvání 120 minut zahrnuje i výběr tématu AKTUÁLNÍ TERMÍNY TYPY ZKOUŠEK PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A ZKUŠEBNÍ ŘÁDY KONTAKT. Jazyková škola AKCENT International House Prague je držitelem osvědčení Zkušební centrum Goethe-Institutu s oprávněním pořádat mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny - Goethe-Zertifikat A1, Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertfikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1

Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky ústní zkouška. pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy maturitní seznam minimálně 60 literárních děl, žáci si z maturitního seznamu literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení seznamu literárních děl uvedenými níže připraví vlastní seznam 20 literárních děl

Občanství - Pravidla a organizace zkoušky z českého jazyka

Zkoušky z českého jazyka a literatury, stejně jako z cizího jazyka budou sestávat ze tří částí- didaktického testu (poslech, čtení a jazyková kompetence), písemné práce a ústní zkoušky. Písemný test z cizího jazyka je na rozdíl od testu z českého jazyka společný pro všechny. Ústní zkouška je v obou případech. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí Od školního roku 2020/2021 přestávají platit kritéria hodnocení stanovená Cermatem, pedagog je zkoušejícím z pozice člena maturitní zkušební komise, zaniká pozice hodnotitele ústní zkoušky Změny v hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/21 ÚSTNÍ ZKOUŠKA (60% výsledné známky) Pro současné čtvrté ročníky zůstane u maturitní zkoušky zachován systém rozboru uměleckého a neuměleckého textu podle pracovního listu Zkouška z českého jazyka začala nabývat na důležitosti od roku 1918 vznikem Československa. Reforma z roku 1931 rozšířila na českých školách písemnou zkoušku o zkoušku z němčiny a na německých školách naopak o zkoušku z češtiny . Ústní zkoušky pak byly o něco jednodušší

Video: Ústní zkouška z angličtiny Státní Maturita z Angličtiny

Státní maturitní zkouška z jazyka českého obsahuje didaktický test - písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury . Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období. Praha 28. října 2020 . Mgr. Zdeněk Marek v. r. ředite -zkouška z anglického jazyka (písemná práce a ústní zkouška) *-zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška)-praktická zkouška konaná formou praktické zkoušky-technologie zpracování plastů konaná formou ústní zkoušky *Pozn. Pokud byla zvolena ve volitelné společné části maturitní zkoušk 10. 4. písemná zkouška z ČJ 11. 4. písemná zkouška z cizího jazyka. ústní maturitní zkouška (profilová část) 22. 5. až 24. 5. podnikání - nástavba denní 27. 5. až 29. 5. podnikání - nástavba dálková. Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jarní zkušební období 201

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury Střední

Organizace maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní jazykové zkoušky a skládá se ze tří částí - didaktického testu (uspěl/ neuspěl), z písemné práce (40% hodnocení) a ústní zkoušky (60% hodnocení) maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen ústní zkouška společné části) se konají od 16. května do 10. června. didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury Ústní zkouška. Pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam 83 literárních děl. Z tohoto seznamu si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle zadaných kritérií a do 31. března ho odevzdá řediteli školy. Tento seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání Ve společné části maturitní zkoušky každý žák povinně skládá zkoušku z českého jazyka a literatury a jako druhou zkoušku si zvolí cizí jazyk nebo matematiku; vše ústní zkouška (do 31.3. odevzdávají žáci seznam 20 literárních děl, z nichž si jedno vylosují) Anglický jazyk Německý jazy

Ostré maturity z češtiny se dostaly na internet - Novinky

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Písemná práce z českého jazyka a literatury obsahuje vytvoření souvislého textu o minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ředitel školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 stanovil v souladu s odstavcem (3) § 79 školského zákona tuto nabídku povinných a nepovinných. (1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek. Český jazyk a literatura - PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury Dílčí ústní zkouška z českého jazyka a literatury vychází ze školního seznamu literárních děl; každá škola si připravuje vlastní (viz www. zatlanka.cz). 2. Zkouška z matematiky má podobu didaktického testu

2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 3. Žák má pevně danou povinnou profilovou zkoušku z pedagogicko-psychologického základu (formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí). 4 Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky), ze 3 povinných zkoušek a z nabídky nepovinných předmětů si žák může vybrat maximálně 2 předměty Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní − skládá se ze tří dílčích zkoušek: didaktického testu − společná část (má hodnocení uspěl/neuspěl), ústní zkoušky − profilová část, písemné práce − profilová část

Profilová zkouška z ČJL. Zkouška z ČJL se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemná práce z ČJL: Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov Hodnocení zkoušek. Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně (CERMATem). Zkoušky profilové části (písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, ústní zkoušky z ČJL, CJ a odborných předmětů) hodnotí učitelé školy jmenovaní ředitelkou školy Naše škola nabízí cizincům možnost složení zkoušky z českého jazyka jako jednu z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části probíhají v tomtéž termínu. Písemná část trvá 80 min, obsahuje čtení s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním Ústní zkouška z českého jazyka Žáci si vylosují příslušný pracovní list z 20 literárních děl z vlastního seznamu (vychází ze školního seznamu 60 děl). Maturanti musí odevzdat vlastní seznam nejpozději do 31. 3. pro jarní termín a do 30. 6. pro podzimní termín

Součásti maturitní zkoušky v oboru Sociální činnost: společná část maturitní zkoušky zkouška z českého jazyka a literatury (1 dílčí zkouška - didaktický test) zkouška z cizího jazyka (1 dílčí zkouška - didaktický test) nebo z matematiky (didaktický test) (Poznámka: Je možné konat navíc dobrovolnou zkouška z cizího jazyka nebo matematiky, pokud se Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy maturitní seznam literárních děl, který je platný pro všechny žáky. Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 zkoušky z českého jazyka a literatury je 1/3. Ústní zkouška Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy Termíny MZ z českého jazyka a literatury: do 15.11.2020, předání přihlášky k MZ z českého jazyka a literatury do 01.12.2020, kontrola spránostui údajů zkoušky: 14.04.2021, volný den pro přípravu k písemné zkoušce 15.04.2021, PP z českéjo jazyka a literatury 03.- 07.05.2021, DT - centrální zkušební schéma stanoví CERMAT 31.05.2021, ústní maturitní zkouška 2.1.1.2. Ústní zkouška konaná před maturitní komisí • Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury, opatří vlastnoručním podpisem a datem odevzdání a odevzdá do 31. 3. 2021 (pro podzimní termín do 30. 6. 2021) • Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažen

Maturita 2019 - 2020 z anglického jazyka (978-80-7358-308-8) Kniha - Komplexní příprava na didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou, komentovaným řešením a hodnocením. - 184 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Komplexní příprava na didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou, komentovaným řešením a. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. b) cizí jazyk - ústní zkouška a písemná práce (pokud byl zvolen ve společné části) Rozsah písemné práce z cizího jazyka v podobě souvislých textů je minimálně 200 slov Maturita s nadhledem český jazyk Hybridní učebnice. Nová publikace určená k přípravě na maturitu z českého jazyka. Tato publikace vás podrobně seznámí se společnou částí maturitní zkoušky, kterou tvoří tři dílčí zkoušky - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, konají ji všichni maturanti, kteří skládají zkoušky společné části v řádném termínu, a také ti, kteří ji opravují či konají v termínu náhradním. Abyste úspěšně absolvovali celou zkoušku, je třeba uspět u všech tř

V seznamu jsou i pravidla pro sestavení vašeho seznamu 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Nepovinné zkoušky. Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše) 2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 3. Další dvě povinné zkoušky si žák volí z následující nabídky: a) Anglický jazyk (formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 2021 písemná práce z českého jazyka a literatury. 16. 4. 2021 písemná práce z jazyka anglického . 19. 4. 2021 písemná práce z jazyka německého a ruského . 17. 5 - 21. 5. 2021 ústní maturitní zkoušky. Fyzika ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Maturita nově od 2020. Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Počínaje školním rokem 2020/2021 navíc maturitní zkouška z ČJL podle školského zákona výrazně mění podmínky jejího konání. Maturitní zkouška z ČJL se skládá ze 3 částí (jedna společná, dvě profilové) dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200 - 250 slov; V ústní části zkoušky se ověřuje. dovednost pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata; dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka Ředitelka školy stanovila: Podobu maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 pro obory vzdělávání veřejnosprávní činnost a sociálněsprávní činnost.Přílohou dokumentu je Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ. Organizace maturitní zkoušky ve. Podepsaný seznam, z něhož bude student losovat zadání pracovního listu své ústní maturitní zkoušky, odevzdá student ředitelce školy do 31. března 2021. Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Písemná práce a ústní zkouška jsou hodnoceny vyučujícími jmenovanými ředitelem školy Nově zahrnuje společná část pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (podle volby žáka). V režimu školní profilové zkoušky se pak uskuteční písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška cizího jazyka (pokud si ho žák zvolil) Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího.

 • Hipster kavárny praha.
 • Rc tatra smíchov.
 • Funkce neverbální komunikace.
 • Prani byvalemu.
 • Baterie samsung s4 mini.
 • Konzervy pro preziti.
 • Trvanlivost kokosového ořechu.
 • Pevnost trhacích nýtů.
 • Kanyla oranžová.
 • Someone stole my instagram account and changed the email.
 • Surf arena, tupolevova, praha 18.
 • Arnold vosloo filmy.
 • 25 percentil.
 • Paragliding raná.
 • Dodavatel plynu innogy.
 • Skógafoss.
 • Cumulus pl.
 • Zábal na svědivou pokožku hlavy.
 • Urny brno.
 • Vydra mořská srst.
 • Watt na a.
 • Reprodukční imunologie olomouc.
 • Cévnatých rostlin.
 • Jesličky na seno.
 • Dokumenty o zvířatech bbc.
 • Taxify promo 50%.
 • Kontejnery na textil teplice.
 • Vaiaku.
 • Kameninová keramika.
 • Kuchyňské skříňky horní bazar.
 • Jak dlouho je neurol v krvi.
 • Oprávnění windows 8.
 • Fiat 128 sc.
 • Paragliding raná.
 • Jak dlouho kojit dvoutydenni miminko.
 • Aktovka pro prvňáčka diskuze.
 • Qhd monitor.
 • Fazolové lusky anglicky.
 • Mafia 2 návod.
 • Doprovod na společenské akce.
 • Přípravek proti blechám pro kočky.