Home

Kyselé vyvřelé horniny

Pro všechny tyto hlubinné vyvřeliny kyselé je typickým minerálem křemen. Podle přítomnosti vedlejších minerálů se označují např. jako žula biotitická, granodiorit amfibolicko-biotitický, žula muskovitická apod. Barva hornin je žlutavá, načervenalá (krevelový pigment v živcích), bělavě šedá, šedomodrá až tmavošedá. Dá se říci, že tmavý barevný odstín roste od žul ke křemenným dioritům KYSELÉ • více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (K-živce, nebo kyselé plagioklasy) • barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol, turmalín)- jen světlé horniny • obtížné zvětrávání, dávají lehké půdy s 10

VYVŘELÉ HORNINY Horniny, která vzniká utuhnutím a krystalizací z magmatu. Vznik struktury magmatické horniny se řídí posloupností krystalizace, která je spojena s postupným klesáním teploty taveniny, což vyúsťuje ve vznik kyselé - granit, b) intermediální - syenit, granodiorit, křemenný diorit c) zásadité. Kyselé vyvřeliny jsou světlé, neutrální pak šedé barvy, bazické mají tmavou (černou) barvu. O tom, zda je hornina kyselá, neutrální nebo bazická, rozhoduje většinou přítomnost živců a tmavých součástí a nikoli křemene. Některé kyselé (světlé) horniny (např. syenit) křemen vůbec neobsahují. Žula (granit Bazické horniny jsou vyvřelé horniny, které neobsahují křemen, mají vysoký obsah živců (hlavně vápnitých) a mohou obsahovat také pyroxeny a olivín av malém množství i amfiboly a biotit.Horniny jako takové křemen buď neobsahují, nebo je přítomen pouze jako akcesorie.SiO 2 je však zastoupen v mnoha jiných minerálech a tvoří 52-44 % objemu horniny

5. HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ) - cvut.c

Ahoj, tato stránka je pěkná a hezky shrnutá, ale úplně ti tu chybí žilné (neptunické) magmatické horniny. Vyvřelé horniny se dělí na: a) HLUBINNÉ (plutonické), b) VÝLEVNÉ (vulkanické), c) ŽILNÉ (neptunické). Omlouvám se pokud jsi je tu ještě zmínila a já si toho nevšimla, ale pokud tu opravdu nikde nejsou je to. vyvřelé horniny se rozdělují na horniny hlubinné, žilné a výlevné. Pokud magma zůstane v hloubce uvnitř zemské kůry, dochází během pozvolného ochlazování, ke vzniku různých typů hlubinných vyvřelých hornin. Díky dlouhotrvající krystalizaci (řádově mil. roků) se hlubinné horniny vyznačuj

Vyvřelé horniny vznikají krystalizací, z malé části též sklovitým tuhnutím magmatu. Magma je žhavotekutá, převážně silikátová tavenina, jejímiž hlavními složkami jsou SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , FeO, CaO, MgO, Na 2 O a K 2 O. V různém množství je v magmatu přítomna plynná fáze - jde především o H 2 O, CO 2. Křemen, živec a biotit jsou hlavními minerály granitu (obr. 3.2.1.2.1 a 3.2.1.2.2), který náleží mezi kyselé vyvřelé horniny. Z živců převažují ortoklas a mikroklin. V některých granitech mohou být přítomny jehličky nebo úzké sloupečky turmalínu Monotónní skupina - metamorfované sedimenty a ortoruly - metamorfované kyselé vyvřelé horniny původně proterozoického stáří (více než 550 milionů let) Pestrá skupina - obsahuje pararuly, kvarcity, mramory - přeměněné horniny, jejichž zdrojový materiál pochází ze starších prvohor z období před přibližně 500. Vyvřelé horniny chladnou na vzduchu velmi rychle a obsahují proto pouze malé krystaly minerálů. V našich českých podmínkách se dají v čediči nalézt jen např. větší, většinou zdeformované krystaly a zrna minerálu, nazvaného olivín , světle až tmavě zelené barvy

Horniny vyv řelé hlubinné (intruzivní) a)KYSELÉ: Žula (Granit) mineralogické složení: hl. min.: živec 50 - 55% objemu, křemen: 20 - 40 % objemu barva: šedá, šedobílá struktura: r ůzná - od extrémn ě porfirické (velké vyrostlice), až po stejnoměrn ě zrnitou textura: v ětšinou všesm ěrná strana 2 Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ. více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (K-živce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol, turmalín)- jen světlé horniny Horniny lze definovat jako: směs. Horniny p řeměněné (metamorfity)-Dělení: dle r ůzných kriterií 1) na základ ě chemismu a) kyselé - rula, granulit, svor, fylit b) bazické - amfibolit, chloritická b řidlice, hadec, krystalický vápenec, dolomit, 2) dle zp ůsobu vzniku a) parahorniny - vznikly p řem ěnou sediment

Prezentace PowerPoint digitálně zpracovává téma Vyvřelé horniny. Součástí je ukázka jednotlivých vyvřelých hornin, popis jejich složení a příklady jejich využití, popř. naleziště OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Žáci umí vyjmenovat základní výlevné horniny a chápou jejich rozdíly v mineralogickém složení. Znají význačné hory v ČR a naleznou je na mapě. KLÍČOVÁ SLOVA: magma, magmatické (vyvřelé horniny) výlevné, pyroklastické horniny, sopečné sklo, sopečný popel, láva, pemza, tuf, ryolit magmatické horniny neboli magmatity se nazývají též horniny vyvřelé (vyvřeliny) nebo méně vhodné horniny eruptivní (eruptiva); vznikají krystalizaci magmatu. Podle podmínek krystalizace se rozlišují magmatity. 1. intruzívní, které utuhly pod zemským povrchem, a ty se dále dělí na a) abysální (hlubinné neboli plutonické), pluto, b) hypabysální (periplutonické), k. vyvŘelÉ horniny - coggle diagram: vyvŘelÉ horniny (chemickÉ sloŽenÍ, minerÁlnÍ sloŽenÍ, hlubinnÉ , vÝlevnÉ, ŽilnÉ, struktura :star:, textura :!:

kyselé horniny, leukokratní horniny vyvřelé horniny s převahou světlých nerostů; mají obsah oxidu křemičitého vyšší než 65 % Vyvřelé horniny, vyvřeliny, magmatické horniny, magmatity - skupina hornin, jejichž vznik je vázán na tavení (obvykle částečné, parciální) v zemském plášti a v kůře.Z magmatické taveniny, která obsahuje obyčejně krystaly, vzniká (po vmístění do zemské kůry nebo na povrch Země) krystalizací nebo rychlým zchladnutím vyvřelá hornina (Plutonity, intruzivní horniny, plutonic rocks) vznikly utuhnutím magmatu pod zemským povrchem buď jako abysální v hloubce, nebo jako hypabysální (subvulkanické) mělce podpovrchové. Rozlišují se podle obsahu SiO 2: I. 1.1 Kyselé hlubinné a žilné vyvřeliny obsahují více než 65 % SiO 2. Granit (žula, granite Vyvřelé horniny Author: Tomáš Sobotka Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomáš Sobotka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: VUPPraha.

Mohou být nezpevněné nebo zpevněné. Vyvřelé horniny se podle chemismu dělí na kyselé a zásadité. Podle místa vzniku na hlubinné, žilné a výlevné. Metamorfované horniny vznikly tlakovou a teplotní přeměnou sedimentárních hornin nebo vyvřelin. Podle stupně přeměny se jedná o horniny málo, středně a silně. Podle chemismu se dnes nejčastěji dělí vyvřelé horniny na formace tholeiitové, vápenato-alkalické a alkalické. K jejich dělení se používají různé diagramy, např. Na 2 O+ K 2 O : SiO 2 (Kuno 1966), AFM (A = Na 2 O + K 2 O, F = FeO+0,9 Fe 2 O 3, M= MgO (Wager, Brown 1939) nebo Al 2 O 3: Na 2 O + K 2 O : SiO 2 (Kuno 1960) Žilné horniny Vyvřelé horniny jsou horniny vznikající utuhnutím horké roztavené horninové hmoty, které se říká magma. Roztavit se mohou horniny usazené, přeměněné i vyvřelé, jsou-li zahřáty na příslušnou teplotu. Magma, protože je lehčí než okolní neroztavené horniny, putuje směrem k povrchu Vyvřelé horniny vznikají krystalizací (popř. z malé části též sklovitým tuhnutím magmatu) při postupném ochlazování magmatické. Charakter horniny, která z magmatu vznikne, je závislý nejen na složení samotného magmatu, ale často též na fyzikálních podmínkách prostředí, ve kterém tuhnutí magmatu probíhá

Vyvřelé horniny se rozlišují podle minerálního složení. Přítomnost jednotlivých minerálů závisí na chemickém složení i fyzikálních okolnostech tuhnutí magmatu. K nejdůležitějším minerálům patří křemen, živec draselný, živec sodnovápenatý, slída a další minerály (např. olivín) Vyvřelé horniny (magmatity) • Zákl. členění: Výlevné = vulkanity (lávy na povrchu nebo mělce pod povrchem) - př.čediče • Mají jemnozrnnou až nezřetelnou strukturu, pokud patrná textura - někdy proudová

Přehled hornin - cvut

 1. Bazická hornina - Wikipedi
 2. Mineralogie - Horniny (petrologie) - Vyvřelé horniny
 3. Magmatické horniny - obecné informac

3. Základní složky zemské kůry - horniny a minerál

kyselé horniny Vševěd

 1. Vyvřelé horniny
 2. Přehled minerálů a hornin E-learning Katedry biologie PdF M
 3. Vyvřelé horniny - RV
 4. Přehled horniny vnějších Západních Karpat Odborné články
 5. GEOLOGIE - Magmatické horniny

Horniny

 1. Geologie - AOPK Č
 2. Masaryk Universit
 3. HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) -Prvouka / Přírodověda / Výtvarná výchova / Pracovní činnosti / pro ZŠ
 4. Cesta do zemského jádra.cz HD
 5. NEZkreslená věda III: Co je to diamant?
 6. NEZkreslená věda II: 7. Jak vzniká zemětřesení
 7. Bořeň - geologický vývoj/ Bořeň - geological evolution

Když kameny vyprávějí 5

Video: Sopky v srdci Evropy

Jak zvětrává pískovec

Živá a neživá příroda - příprava na písemku

1Kouřový křemen - drahokam | VVDiamonds
 • Hostetin.
 • Endometrioza chirurgie.
 • Zpracování plastů.
 • Palubky 18mm.
 • Jednotky výkonu.
 • Celolitá korunka.
 • Nadměrný odpočet anglicky.
 • Motogp engines.
 • Program na upravu fotek zdarma.
 • Štěnice stop.
 • Bluegrass banjo.
 • Keith moon death.
 • Vydra říční referát.
 • Jak číst eknihy ereading.
 • Rr cullinan cena.
 • Nejznámější piráti.
 • Hydrofobní sprej.
 • Yamaha r n803d manual.
 • Testosterone propionate dávkování.
 • Auto časopis.
 • Druh bakterie.
 • Houby v travniku postrik.
 • Triload invest recenze.
 • Jedovati hadi v cesku.
 • Nevera u mužů.
 • Harmonizacni kameny do vody.
 • Když spadnou hodiny.
 • Letgo na pc.
 • Battle of saratoga.
 • Trička kapely kabát.
 • Jak poznám že mě chce požádat o ruku.
 • Poškozený trojklanný nerv.
 • Tokina 11 20 bazar.
 • Časová osa marvel.
 • Latky panel.
 • Bandog fena.
 • Hodnocení učitelů mš.
 • Alkaloidy dělení.
 • Klokánek dobrovolnictví.
 • Bryan adams koncert 2019.
 • Žižkovská věž vstupné 2018.