Home

Organokovové sloučeniny

Některé sloučeniny řazené mezi organokovy ale tuto podmínku nesplňují, např. některé karbonyly, nitrily a kovové komplexy s fosfinovými ligandy. Proto existuje i alternativní definice, podle které organokovové sloučeniny obsahují kovalentní vazbu mezi kovem a jiným prvkem Organokovy (organoprvkové sloučeniny) Názvosloví organokovů. Uhlovodíkový zbytek + hydrid prvku nebo kov (česky nebo latinsky) (CH 3) 4 Si - tetramethylsilan (C 6 H 5) 2 SnH 2 - difenylstanan (C 2 H 5) 4 Pb - tetraethylolovo RMgX - alkyl magnesium Halogeni Organokovové sloučeniny. Hlavní záložky. Zobrazit (aktivní záložka) What links here; Studijní materiál ve formátu PDF. Obsah. 1. Obecná charakteristika organokovových sloučenin 2. Charakter vazby C-kov 3. Názvosloví organokovových sloučenin 4. Zástupci organokovových sloučenin a jejich využit Organokovové sloučeniny Příprava organokovových sloučenin Grignardova činidla. F nejznámější organokovové sloučeniny. F obecný vzorec R-Mg-X (X= Cl, Br, I nikoli F!) F příprava: alkylhalogenid (příp. arylhalogenid) + Mg hobliny v etheru ( ether je R-O-R, např. CH 3-O-CH 3 je dimethylether Organokovové sloučeniny. Reakcí alkyl/aryl halogenidů s kovovým prvkem Grignardova činidla - vysoce reaktivní, dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, v suchém stavu samozápalné, významná alkylační činidla Zeiglerovy katalyzátory - beztlaková polymerace ethylenu a propylen

Organokovová chemie - Wikipedi

Organokovové sloučeniny jsou obecně látky, které ve svém skeletu obsahují skupinu kovu, např.: \(R-M-R'\) \(R\), \(R'\) - organický zbytek, \(M\) - kov (většinou dvojvazný) Většinou se v praxi setkáte s kovy, které jsou dvojvazné, nicméně mohou to být principiálně jakékoliv, jak je zmíněno ve videu. Název se tvoří. Organokovové sloučeniny je téma, kterému není ve- vý uce načeských středních školách věnována příliš velká pozornost, přestože jde společně s navazujícím tématem chemické katalýzy o vědní obory, které jsou velmi aktu - ální a rychle se vyvíjí a zároveň mají významný dopad do praxe Organokovové sloučeniny a na ně navazující chemická katalýza jsou témata, která jsou velmi aktuální a přesto, že se v běžném životě tyto sloučeniny nedostanou lidem do ruky přímo sami o sobě, produkty výrob, pro něž jsou organokovové sloučeniny nezbytné

Organická Chemie:Organokovy - MojeChemi

příslušné organokovové sloučeniny (= organokovy) příslušné alkoholy a soli halogenkyselin. Organokovy obsahující hořčík a se strukturou C-Mg-X, kde X = halogen, se nazývají. Tollensova činidla. Fehlingova činidla. Grignardova činidla. Reakcí CH3-Mg-I s vodou vzniká. CH4 a MgOHI. CH3-OH a MgHI. CH3-Mg-OH a H Organokovové sloučeniny. Charakteristika: Některé kovy reagují s organickými halogenidy (halogenderiváty) za vzniku organokovových sloučenin. Nejčastějšími kovy jsou Mg, Li, Cu, Al,Hg a Pb. Tyto látky se využívají jako katalyzátory nebo pro svou toxicitu jako mořidla obilí nebo proti škůdcům. Zástupci

Organokovové sloučeniny byly intenzivně studovány převážně u tří nejlehčích alkalických kovů. Iontový charakter vazeb a tím i reaktivita těchto látek rostou se zvyšujícím se atomovým číslem alkalického kovu. Jsou nestálé na vzduchu, nepříliš rozpustné v organických rozpouštědlech a snadno podléhají hydrolýze Organokovové sloučeniny přechdýhkhodných kovů a j ji h ži íjejich využití v organické syntéze. Pd www.chemicalelements.com Filip Bure

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a testy z MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE najdete na: https://isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám. Organokovové sloučeniny přechodných kovů a jejich využití v organické syntéze. Filip Bureš Pd www.chemicalelements.com organokovové sloučeniny. Třída sloučenin typu RM, kde je atom C spojeny přímo k jinému prvku, s výjimkou H, C, N, O, F, Cl, Br, I, nebo na Grignardovo činidlo (organohořečnaté činidlo) se připravuje reakcí halogenderivátů uhlovodíků s hořčíkem v diethyletheru.Produktem je organohořečnatá sloučenina s obecným vzorcem R-Mg-X. . Toto činidlo se využívá při reakci se sloučeninou obsahující karbonylovou skupinu . Do reakční směsi obsahující Grignardovo činidlo se přidá keton nebo aldehyd Východiska: Organokovové sloučeniny jsou látky, které obsahují vazbu uhlík-kov. Z biologického hlediska jsou tyto sloučeniny všeobecně považovány za látky toxické pro živé organizmy. Díky tomu však současně vykazují terapeutický potenciál, především jako protinádorová nebo antimikrobiální léčiva. Jsou variabilní co do struktury, obvykle bez náboje a většinou..

organokovovÉ slouČeniny jako protinÁdorovÁ lÉČiva Konference : 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Kategorie : Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapi organokovové sloučeniny See: chemie organokovová See: chemie organokovových sloučeni

Organokovové sloučeniny a komplexy Alkyl(aryl)alany jsou bezbarvé kapaliny s nízkým bodem varu, na vzduchu samozápalné. S vodou energicky reagují na hydroxid hlinitý a příslušný uhlovodík

aromatické sloučeniny See: sloučeniny organokovové See also: metalomik Mezi zajímavé sloučeniny platiny patří fluorid platinový PtF 6, který je tak extrémně silné oxidační činidlo, že dokonce oxiduje i netečný plyn xenon za vzniku hexafluoroplatičitanu xenonného XePtF 6. Platina také tvoří četné organokovové sloučeniny. Výskyt platiny v přírod Reakce halogenderivátů. Častou reakcí halogenderivátů je nukleofilní substituce (S N) a eliminace.Rozlišujeme substituci bimolekulární a monomolekulární. Při S N se z látky, se kterou derivát reaguje, vytvoří nukleofil a elektrofil. Nuklefil se naváže na uhlovodíkový zbytek a elektrofil zreaguje s odštěpeným halogenovým anionem organokovové sloučeniny. chemické sloučeniny. organické sloučeniny. organokovové sloučeniny. Viz: organické látky Viz: sloučeniny organické Viz: látky organické Viz též: ropné.

Organokovové sloučeniny Viz: Organické látky Viz též: Chemické sloučeniny This page was last edited on 7 July 2018, at 08:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 111 pro vyhledávání 'organokovové sloučeniny' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Vážení uživatelé, knihovna je od 19.11.2020 až do odvolání otevřena v omezeném režimu

Organokovové sloučeniny ve výuce chemie Organometallic Compounds in Chemistry Education. dissertation thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (3.070Mb) Abstrakt (83.28Kb Organokovové sloučeniny. Organokovové sloučeniny. O kurzu. V tomto kurzu se student naučí pojmenovat, připravit a synteticky využít základní organokovové sloučeniny jako jsou alkyl či aryl lithia nebo Grignardovi činidla. Na příkladech je vysvětlena základní reaktivita těchto látek a je zde zmíněno i několik. Organokovové sloučeniny Od: prosba* 02.11.16 15:42 odpovědí: 2 změna: 05.11.16 17:07. Dobrý den, potřeboval bych poradit s chemii. 1) jaké je využití Grignardových sloučenin? Našel jsem pouze, že mají široké využití v organickcýh sloučeninách. Co dál Organokovové sloučeniny ve výuce chemie Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora organokovové sloučeniny Halogeny, halogenderiváty, pesticidy (2) Publikováno 2.2.2016 Kateřina Varmužov

Organokovové sloučeniny E-ChemBook :: Multimediální

organoprvkové sloučeniny, početná skupina org. slouč., v jejichž molek. je zabudován méně běžný prvek, např. slouč. organokovové, organokřemičité (silikony), org. slouč. fosforu, arsenu, boru. Např. organofosfáty se používají jako pesticidy a bojové látky, organosilany jako spojovací činidla pro kompozitní. Organokovové sloučeniny. 01 06 NBC Kursu slaytlar levent kenar. KŘEMÍK Si Si - křemičitany, hlinitokřemičitany - struktura diamant, kubická SiO2 + 2 Mg Si + 2 MgO SiO2 + 4 Al 3. Chapter 14 Organometallic Compounds. Červená Čiapočka - osnova Organokovové sloučeniny obsahují alespoň jednu trojnou vazbu uhlík-kovovou vazbu. Jako příklady lze uvést tetraethylolovo, ferrocenové a zeiseho sůl. uhlíkové slitiny . Několik slitiny obsahují uhlík, včetně oceli a litiny jsou také organokovové sloučeniny. Praktická část práce pojednává o několika pokusech týkajících se daného tématu, které lze vyuţít při laboratorních cvičeních na základních či středních školách Transcript Organokovové sloučeniny Organokovové sloučeniny • Jsou sloučeniny, které ve svých molekulách obsahují vazbu C-kov. • Příklady: • CH3CH2CH2CH2Li butyllithium • C6H5MgBr fenylmagneziumbromid • (CH3)2Hg dimethylhydrargyrium • (CH3CH2CH2)3Al tripropylaluminium Vlastnosti organokovových sloučenin • • • • • Na atomu C je částečný záporný náboj

minuty (organokovové sloučeniny), přes hodiny (lněný olej), dny (nitrocelulozové zbytky), týdny (seno) až po měsíce (hnědé uhlí) a mohou se vzájemně doplňovat. 5.1 Fyzikální samovznícení Příkladem tohoto typu je samovznícení uhlí, kde obsažený uhlík m Organické názvosloví, stejně jako názvosloví anorganické, má přesně daná pravidla a předpisy, kterými se řídí. Každý chemik, který tato pravidla ovládá, je schopen sestavit název nebo nakreslit strukturu jakékoliv sloučeniny.</p> Jako standard k přesnému měření používala malé množství organokovové sloučeniny nazývané dimethylrtuť. Přesně podle protokolu těkavou kapalinu v ampulce nejprve ochladila v ledové vodě, čímž snížila její těkavost a poté opatrně v digestoři přenesla pipetou potřebné množství do zkumavky

Organokovové sloučeniny. Organozinečnaté sloučeniny se využívají jako reagenty v organické chemii. Diethylzinek (Et 2 Zn) byl první připravená sloučenina se sigma vazbou mezi zinkem a uhlíkem. NMR. Jádro 67 Zn je kvadrupolární a má velmi nízkou citlivost. Poskytuje široké signály Organické sloučeniny je možné rozdělit na uhlovodíky a jejich deriváty. Uhlovodíky jsou sloučeniny pouze dvou prvků uhlíku a vodíku. Deriváty uhlovodíků jsou sloučeniny od uhlovodíků odvozené náhradou fosforečné deriváty uhlovodíků a organokovové sloučeniny

organokovové sloučeniny; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Germanium se v houbě nachází ve formě organokovové sloučeniny, karboxyetyl-germanium-seskvioxidu, známé pod označením Ge-132 (Asai, 1980). Tato téměř netoxická organokovová sloučenina (Nagata et al., 1978) vykazuje řadu farmakologických účinků spojovaných s efektem germania na organizmus (Tomizawa et al., 1978) Do aniontových polymerací vstupuje vinylový monomer, který nese na uhlíku z něhož vychází dvojná vazba substituent s indukčním efektem - (I-) tento substituent přitahuje elektrony z atomu uhlíku. jako katalyzátory se při těchto reakcích používají alkalické kovy a jejich hydridy, ale i organokovové sloučeniny. z. Výtah z organokovových sloučenin + Grignard. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první organokovové sloučeniny karboxylové kyseliny organické sloučeniny Obsah: Předmluva 1. Struktura a vazby v organických látkách (Liška) 2. Alkany a cykloalkany (Stibor) 3. Alkeny (Kvíčalá) 4. Alkyny (Kvíčala) 5. Aromatické uhlovodíky (Lhoták) 6. Halogenderiváty {Dvořák) 7. Organokovové sloučeniny {Dvořák) 8

Organokovové sloučeniny - webzdarm

Organokovové sloučeniny - chemie, online sešit

 1. ium, Gallium und.
 2. (Mg)arovněž sloučeniny zinku (Zn)-OSsloučeniny Mg/Zn budou probrány separátně. - tyto sloučeniny se vyznačují polární vazbou uhlík(C)-kov(M), nicméněpolarita této vazby je silněovlivňována druhem kov
 3. Modelové organokovové sloučeniny ruthenia s 2 >Theses uee27
 4. Organokovové sloučeniny. Organokovové sloučeniny rtuti jsou zpravidla silně toxické, RHgX jsou krystalické látky, R 2 Hg jsou kapaliny nebo nízkotající látky. Zajímavou strukturu má o-fenylhydrargium, které vytváří trimerní molekuly, viz obrázek dole
 5. organokovové sloučeniny - interakce s -SH skupinami proteinů fenolické látky poškození permeability cytoplasmatické membrány + slabé kyseliny (rozpřahovač
 6. imálně jeden další atom jiného prvku (dusík, kyslík, síra). Organoprvkové sloučeniny - organické sloučeniny, které obsahují v molekule méně běžný prvek (křemík, fosfor, arsen), organokovové sloučeniny obsahují kov vázaný na uhlík
 7. Organokovové sloučeniny- Alkyl + kov- Př. CH 3-Na - methylnatrium, CH 3 CH 2 Li - ethyllithium. Organohořečnaté sloučeniny- CH 3 MgCl - methylmagnesiumchlorid - Př. reakce: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Li + HCl ® CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 + LiO

Chemie: Organické názvosloví: Organokovové sloučeniny

organické sloučeniny. See also: chemické vzorce. See also: chemická struktura. soli. kyseliny. polymery. zásady (chemie) sloučeniny síry. sloučeniny selenu. sloučeniny fluoru organokovové sloučeniny. cyklické sloučeniny. aromatické sloučeniny... Show all. Documents for download. Organokovové sloučeniny 8. Karbonylové sloučeniny I 9+10. Karbonylové sloučeniny II 11.Karboxylové kyseliny 12. Acylderiváty 13. Dikarbonylové sloučeniny. Cíl. Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející. Další organokovové sloučeniny slouží jako katalyzátory při syntézách a polymeracích (Zieglerovy) nebo antidetonátory. Zdroje. MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8; JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA

Chemie - organická - halogenderiváty a organokovové sloučeniny

Organokovové sloučeniny - Grignardova činidla. R-X + Mg → R-Mg-X. Wurtzova syntéza. Příprava uhlovodíků působením kovového sodíku na směs alkyl- nebo aryl- halogenidu v etheru; 2 R-Cl + 2 Na → R-R + 2 NaCl. Indukční efekt. Je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativito Organokovové sloučeniny a jejich roztoky: 1000: 5.1: 1a) 2015: Peroxid vodíku, stabilizovaný nebo peroxid vodíku, vodné roztoky, stabilizované s více než 60 % peroxidu vodíku: 1000: 2a) 1510: Tetranitromethan: 1000: 3a) 1873: Kyselina chloristá ve vodném roztoku s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. kyseliny Jsou zde zpracovány základní vlastnosti kovů, výroba kovů, Alkalické kovy, Kovy alkalických zemin a Organokovové sloučeniny. Pro upřesnění dokument obsahuje obrázky a je psán na počítači. (Gymnázium Přípotoční status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Organokovové sloučeniny - Grignardovo činidlo, alkyllithia, organokupráty. Příprava z halogenderivátů - přepólování. Transmetalační reakce. Organokovy jako báze (soli alkanů) - reakce se sloučeninami s kyselým vodíkem. Organokovy jako nukleofily - reakce s aldehydy a ketony, reakce organokuprátů s organickými.

Zinek – Web o chemii, elektronice a programování

2. Sloučeniny alkalických kov

Zemědělství a potravinářský průmysl; Chemikálie, farmacie, plasty; Stavební výroba, stavebnictví, stavební průmysl; Energie, životní prostřed Neobsahuje žádné organokovové sloučeniny a neovlivňuje oktanové číslo benzinu. TEC-2000 čistič palivové soustavy DIESEL 375ml. TEC-2000 Čistič palivové soust. DIESEL 375ml TEC2000 Diesel Injector Cleaner (čistič palivové soustavy nafta) TEC2000 Diesel Injector Cleaner čistí vstřiky a vstřikovací trysky, čímž se. Absolvováním kurzu Organická chemie II získá posluchač komplexní znalosti o reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků, karbonylových sloučenin, heterocyklických sloučenin, sacharidů a lipidů

Video: 14 - Organokovové sloučeniny (CHE - Organické názvosloví

organokovové sloučeniny - příznaky a léčb

 1. Prohlížení Univerzita Pardubice dle předmětu organokovové sloučeniny Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic
 2. Článek navazuje na analýzy rámcových a školních vzdělávacích programů z hlediska obsahu tématu organokovové sloučeniny a zabývá se zastoupením tohoto tématu ve středoškolských učebnicích chemie. Učebnice byly analyzovány obsahovou slovní metodou a metodou rastru
 3. Organokovové sloučeniny Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře Jaro 2018 na Přírodovědecké fakult
 4. Viz: sloučeniny organické Viz: látky organické Viz též organokovové sloučeniny. soli organických kyselin. polychlorované dibenzofurany. organokřemičité sloučeniny. těkavé organické sloučeniny. thiomočovina. organické kyseliny
 5. organokovové sloučeniny. organokovové sloučeniny, organokovy - slouč., ve kterých je atom kovu bezprostředně vázán na atom uhlíku. Dělí se na a) slouč. nepřechodných kovů; b) slouč. přechodných kovů, daleko méně stálé s výjimkou prvků skupiny zinku (Zn, Cd a Hg), které jsou stálejší; c) komplexní o. s. acyklických alkenů a aromatických slouč. typu ferrocenu
 6. - charakterizovat organokovové sloučeniny, jejich názvosloví, metody přípravy a reakce - popsat různé typy reakcí organokovových sloučenin alkalických kovů a hořčíku, např. s aldehydy a ketony - uvést praktické příklady použití organokovových sloučenin. 3.7 Heterocyklické sloučeniny

Grignardovo činidlo - Wikipedi

Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do živých tkání a to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se dostávají do životního prostředí např. rozkladem různých organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody mikroorganismů při styku s. Organokovové sloučeniny s vazbou C-polokov, nebo C - Me ( Me = kov) Halogenové deriváty uhlovodíků. Charakteristickou skupinou těchto derivátů je halogen vázaný na atom C. Lze je odvodit od všech uhlovodíků náhradou jednoho nebo více atomů vodíku atomem halogenu Pro organokovové sloučeniny prvků 13-16. skupiny se doporučuje, aby byly pojmenovány substituční procedurou, zatímco sloučeniny 1. a 2. skupiny za pomocí adičního názvoslovného systému. V případech, kdy známo pouze omezené množství strukturních informací, tak lze použít kompoziční názvosloví Při těchto reakcích vznikají organokovové sloučeniny, které jsou velmi reaktivní. Objevil je roku 1899 F.P.A: Barbier, ale jeho žák V. Grignar (1871 - 1935) vypracoval roku 1901 jejich jednoduchou přípravu a svými dalšími pracemi ukázal jejich mnohostranné použití v organické syntéze Organokovové sloučeniny - příprava, vlastnosti a využití, Grinardova činidla . Sloučeniny ostatních prvků - boru, křemíku, fosforu, arzenu a antimonu. Heterocyklické sloučeniny

Pokroky ve využití organokovových sloučenin při vývoji

Organokovové sloučeniny. Chemie přírodních sloučenin a biochemie 1. Chemie přírodních sloučenin Heterocyklické sloučeniny, terpeny a steroidy, alkaloidy harakteristika a rozdělení heterocyklických sloučenin, heterocyklické sloučeniny s pětičlenným a šestičlenným kruhem, báze nukleových kyselin organické sloučeniny - uhlík má často nižší oxidační čísla než je jeho stabilní IV, typickými příklady jsou aldehydy nebo organokovové sloučeniny. Mnohé látky mohou vystupovat někdy jako oxidační a jindy jako redukční činidla - reaktivita závisí na konkrétní dvojici oxidovaná - redukovaná látka

ORGANOKOVOVÉ SLOUČENINY JAKO PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA » Linkos

Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do živých tkání a to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se mohou dostávat do životního prostředí např. rozkladem různých organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody mikroorganizmů při styku. •organokovové sloučeniny •anionty •kovalentní a organoprvkové sloučeniny (LMW, HMW) Kovy Nekovy a polokovy . forma příklad elementární forma Fe ve fortifikovaných potravinách ionty (volné, hydratované) 3+Cu2+, Cu (H 2 O) 4 2+ Fe (H 2 O) 6, AsO 3 3-, Cl-málo. {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.

organokovové sloučeniny - Special library ČN

 1. ace, význam halogenderivátů, významné organokovové sloučeniny, jejich struktura a reaktivita. 20. Dusíkaté derivát
 2. Vápenaté sloučeniny jsou lidstvu známy již od starověku Zcela zvláštní skupinu organických vápenatých sloučenin tvoří organokovové sloučeniny. Biologický význam vápníku. mořský korál. Vápník patří mezi biogenní prvky, které jsou nezbytné pro všechny živé organismy
 3. Organokovové sloučeniny. Možnosti vzniku a zániku chemických vazeb v organických sloučeninách, částice takto vznikající, jejich vlastnosti. Anabolismus lipidů
 4. Organokovová chemie přinesla mnoho laureátů Nobelovy ceny. Vzhledem k tomu, že charakter kov-uhlíkatých vazeb spočívá mezi iontovými a kovalentními, organokovové sloučeniny jsou relativně stabilní v roztocích a relativně iontové, aby se podrobily reakcím, což je v průmyslu velmi důležité
 5. y Hydroxyderiváty Ethery Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Substituční deriváty karboxylových kyselin Funkční deriváty karboxylových kyselin Sirné sloučeniny Organické sloučeniny fosforu, arsenu, křemíku a boru Heterocyklické sloučeniny Doplněk - přírodní látk
 6. Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony, fyzikální vlastnosti. Struktura karbonylových sloučenin, místo ataku báze, kyseliny a nukleofilu. Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu - organokovové sloučeniny, redukce komplexními hydridy, kysele katalyzovaná adice alkoholů - poloacetaly a acetaly (podrobný mechanismus reakce)
4Chemie: Organické názvosloví: Organokovové sloučeninyChemie učebniceSešit z Chemie Oktávy APísmo, starověká písma | slideum

Organokovové sloučeniny Dusíkaté deriváty Hydroxyderiváty Ethery Karbonylové sloučeniny Karboxylové kyseliny. Heterocyklické sloučeniny. Heterocyklické sloučeniny. Přírodní sloučeniny. Alkaloidy Drogy Isoprenoidy Lipidy Sacharidy Bílkoviny Nukleové kyseliny. Reakční kinetika. Reakční kinetika Termodynamika. Navštivte. Organické sloučeniny: Odkaz: Organické látky: Viz též: Organokovové sloučeniny Podřazený pojem: Viz též: Sacharidy Podřazený pojem: Viz též: Uhlovodíky Podřazený pojem: Viz též: Těkavé organické sloučeniny Podřazený pojem: Viz též: Tekuté krystaly Podřazený pojem: Viz též: Lipidy Podřazený pojem: Viz též. Prohlížení Bakalářské práce / Bachelor's works ÚOChT FCHT (Bc.) dle předmětu Organokovové sloučeniny Přihlásit se. Digitální knihovna UPa.

 • Šikana ve školách.
 • Paulownia tomentosa.
 • Úřad městské části praha 12 odbor občansko správních agend otevírací doba.
 • Úzkosti a deprese v těhotenství.
 • Koňské vši.
 • Policejní akademie den otevřených dveří.
 • Rally zážitek příbram.
 • Křivý penys.
 • Klingel recenze.
 • Znělka šmoulové mp3.
 • Qashqai 4x4 2.0 dci.
 • Chirurgie obory.
 • Matky na tahu o vánocích online zkouknito.
 • Porodnice kadaň 2018.
 • M4 rifle.
 • Železitý písek.
 • Vrcholy trojúhelníku.
 • Ms fotbal 1994.
 • Prodej obrazů olomouc.
 • Křen nepálí.
 • Slepý člověk.
 • Kost krkavčí.
 • Skončit v práci anglicky.
 • Nový partner a dítě.
 • Krvokvět přezimování.
 • Evra naplasti recenze.
 • Nosič kol na tažné zařízení thule bazar.
 • Domácí potřeby uherské hradiště.
 • Jezdecké boty hnědé.
 • Pavouk agelenidae.
 • Zs radlicka zkusenosti.
 • Dlažba v chodbě.
 • Zatrolene hry.
 • Nosítko ze šátku.
 • Zapečená růžičková kapusta s brambory.
 • Dutinka lisovací izolovaná.
 • Plněné papriky v tlakovém hrnci.
 • Čpp car maxi.
 • Jazz koncert 2019.
 • Martanová podbořany.
 • Forbes knihy.