Home

Teorie psychického vývoje

Vývojová psychologie - Wikipedi

 1. Kontinuální teorie uvažují stále stejnou strukturu psychických funkcí, které se liší pouze svojí mírou (například nárůst inteligence, krátkodobé a výrazné zvýšení emocionality v adolescenci a podobně). Naopak stadiální teorie rozdělují život člověka do různých, kvalitativně oddělených stádií
 2. Piagetova teorie kognitivního vývoje (Jean Piaget, 1896-1980) Piaget se zaměřil na kognitivní procesy, jejichž vývoj chápal jako stále rostoucí složitost odpovědí jedince na prostředí a zvyšující se diferencovanost inteligence
 3. Teorie učení - podle B. F. Skinnera (americký psycholog) je vývoj jedince do velké míry naučeným chováním, které si jedinec osvojuje na základě pozitivních a negativních zkušeností s okolním světem

Pozdější psychoanalytické teorie s důrazem na rané dětství: Margaret Mahler (1897-1985) Dva hlavní vývojové úkoly: nauit se ţít s ostatními nauit se udrţet si od ostatních odstup Fáze vývoje Ega: Autistická fáze (do 2 měs.) Symbiotická fáze (2-6 měs.) Separačně-individuační fáze (6 měs.-2 r.) subfáze diferenciac Teorie psychického vývoje - otázka ke zkoušce z vývojové psychologie. Kategorie: Psychologie. Typ práce: Vysokoškolské okruhy. Škola: nezadáno/škola není v seznamu Etapy psychického vývoje: období batolete, předškolní věk; Etapy psychického vývoje: vstup dítěte do školy, mladší školní věk; Etapy psychického vývoje: pubescence, adolescence; Etapy psychického vývoje: dospělost, stárnutí a stáří, smrt; Piagetova teorie kognitivního vývoje, Stadia morálního usuzování

K základním tématům vývojové psychologie patří teorie duševního vývoje, včetně jejich hodnocení a systemizace. Dalším významným tématem jsou determinanty psychického vývoje, zkoumané v tradičních kategoriích zrání vs. učení, kontinuita vs. diskontinuita, reversibilita vs. ireversibilita a genotyp vs. fenotyp Vývojová stadia Důvěra × nedůvěra. kojenecký věk; ctností je naděje; buď vzniká základní důvěra v sebe, v okolí, v každodennost nebo nevzniká a dítě se neorientuje v okolí, lidech, má ohrožující pocity nejistot

Faktory vývoje jedince, dítět

 1. aci. (genotypem) a faktory životního prostředí, v němž se tyto dispozice v průběhu vývoje projevují, je . fenotyp (Ridley, 2001)
 2. 1.4 Obecné znaky psychického vývoje 1.5 Teorie psychického vývoje 1.5.1 Psychodynamické teorie vývoje osobnosti 1.5.2 Teorie kognitivního vývoje 1.5.3 Teorie emočního vývoje 1.5.4 Vývojové teorie, které kladou důraz na způsob, jakým se psychika rozvíjí 1.6 Metody vývojové psychologie ČÁST II. - DĚTSTVÍ 1. PRENATÁLNÍ.
 3. • Vývojová teorie Sigmunda FREUDA (1856 - 1939). Patří mezi originální koncepce duševního vývoje člověka. Rakouský lékař a psycholog, zakladatel psychoanalýzy S. Freud považoval za podstatu psychického vývoje vývoj libida - životní energie, kterou spojoval s principem slasti
 4. - teorie vývoje (exogenistické, endogenistické, teorie konvergence, interakční), - činitele a mechanismy variability a patologie vývoje (dědičnost, vliv prostředí, psychogenní činitele aj.). 4. Periodizace duševního vývoje od prenatálního období až do období dospíván
 5. 13. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TEORIE. Činitelé psychického vývoje. 1. dědičnost =získaná genetická výbava (genotyp), která se nemění-dispozice, které se mohou, ale nemusí projevi
 6. Teorie individuaceduševního vývoje (např. Jung, Thomas & Chessová) Stadia psychosexuálního vývoje podle Sigmunda Freuda Orální (do 1 roku): slast sání, polykání, s růstem zubů se centrum slasti mění na bolest; při ustrnutí v této fázi se stává osoba orálně závislou (přejídání, kouření...
 7. Vygotského teorie vývoje je tedy založena na cestě od socializace k individualizaci psychických funkcí. Vyšší psychické funkce se nejprve objevují ve formě společného chování dětí (chování při spolupráci s ostatními). Později se z těchto funkcí stávají vlastní psychické procesy

Teorie psychického vývoje - otázka ke zkoušce z vývojové

Vývojová psychologie Studium psychologi

 1. Obecně uznávaná a integrativní (sjednocující) teorie vývoje psychiky a osobnosti není doposud vytvořena Jednotlivé teorie v průběhu staletí zdůrazňují různé faktory (biologické, sociální, pracovní, schopnost učit se) Průběh lidského života je tvořen souvislým procesem postupnéh
 2. ace duševního vývoje. VNĚJŠÍ FAKTORY (fyzikální a sociální prostředí) VNITŘNÍ FAKTORY (vrozené dispozice) INTERAKCE VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH FAKTORŮ. Zákonitosti psychického vývoje
 3. Teorie psychického vývoje dítěte jako přisvojení si urþitých forem spoleþenské zkušenosti je zaloţena na pochopení, ţe dítě se seznamuje s hudbou jako se zkušeností, dovedností, schopností, která vychází ze spoleþenských zkušeností a norem
 4. The teorie psychického vývoje dítěte věnuje pozornost tomu, jak se v dětství rozvíjejí a rozvíjejí v různých oblastech: sociální, emocionální a kognitivní.. Mnoho vědců se zaměřilo na to, aby věděli víc o této fázi života, a výsledky širokého spektra studií v oblasti antropologie, medicíny, sociologie, vzdělávání a samozřejmě psychologie vývoje.
 5. TEORIE VÝVOJE A UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI 9. april 2014 at 22:25 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost (George Santayana). VÝVOJ.
 6. Pojem teorie vývoje a utváření osobnosti Freud považoval za podstatu psychického vývoje vývoj libida - životní energie, kterou spojoval s principem slasti. Člověk podle Freuda lokalizuje pocit slasti a blaha v průběhu své ontogeneze do různých tělesných oblastí

Výbor z díla ruského vývojového a pedagogického psychologa, zakladatele kulturně-historické teorie psychického vývoje. Výběr textů z českého překladu Vygotského základní práce Myšlení a řeč. Dílo tohoto ruského psychologa, uznávaného a populárního i mezi západními vědci, se vyznačuje interdisciplinaritou. V návaznosti na tuto problematiku je pak rozebírána teorie zóny nejbližšího vývoje. První skupinu tvoří přístupy, pro něž je charakteristická nezávislost procesů dětského vývoje na procesech učení. V těchto teoriích se učení chápe jako čistě vnější proces, který sice musí být v jistém souladu s průběhem. 6. Periodizace a teorie psychického vývoje. Stručná charakteristika jednotlivých vývojových období, procesy zrání a učení. Eriksonova psychosociální teorie vývoje, Piagetova psychologická periodizace, Freudova biologická periodizace, Kohlbergova koncepce morálního vývoje. 7 1.1 Teorie vývoje a jeho zákonitosti Vývojová psychologie je základní psychologická v ěda rozvíjející vývojov ě ontogenetické a fylogenetické hledisko ve studiu psychických jev ů jako specifických projev ů živé hmoty. Koncepci v ědy tvo ří teorie vzniku, podstaty a vývoje psychiky. Obsahem teorie vývoje

Teorie psychického vývoje: nativistické a enviromentalistické, teorie konvergence, interakcionistické, teorie kognitivního a morálního vývoje, Eriksonovo pojetí vývojových etap, teorie Piageta, Brunera a Vygotského.4. Období dětství: prenatální a novorozenecké, kojenecké a batolecí, období věku předškolního a. Teorie psychického vývoje. (Raný proces socializace člověka, Činitelé socializace, Morální vývoj, Vývoj řeči a komunikace, Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje, Vývoj osobnosti.) Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími. (Biologické vlivy na vývoj pohlaví, Vývoj psychického pohlaví (pohlavní genderové identity. Teorie periodizace duš. vývoje. • několik teorií. o Freudova teorie. - id, ego, superego. - teorie vývoje podle toho, kam se přemisťuje centrum, ze kterého má dítě maximální libost, rozhodují pudy. • orální - hlavním zdrojem uspokojení jsou ústa, 1. rok života. • anální - vyměšování, 2-3 roky Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) Publikováno 1.10.2015 Jáchym Šimek - zahrnuje základní psychologické disciplíny - vývoj člověk od narození (početí) po smrt Piagetova kognitivní teorie

4.2 Teorie periodizace duševního vývoje 238 4.3 Teorie individualizace duševního vývoje 245 5 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE A HRANIČNÍ DISCIPLÍNY 251 5.1 Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje komplexní pohled na problematiku psychického vývoje jedince přednes periodizací psychického vývoje (zejména psychoanalyticky orientovaných), dále přecházím k přednesu stavu periodizací ve světě a přednesu jednotlivých typů periodizací psychického vývoje a v závěreþné þasti se snaţím o komparaci a podchycen Erik Homburger Erikson (15. června 1902, Frankfurt nad Mohanem - 12. května 1994 Harwich, Massachusetts, USA) byl německý psycholog židovského původu, který je pokládán za stoupence neofreudismu.Jednalo se o německo-amerického psychoanalytika a zástupce psychoanalytické ichpsychologie.Proslavil se především epigenetickým diagramem.Byl 12. nejcitovanějším psychologem ve. Teorie vývoje - zejména dříve byly charakteristické přeceněním jedné ze dvou základních tříd determinant duševního vývoje - biologických nebo sociálních: > enviromentální koncepce; též empiristické, exogenistické • vývoj je určen vnějšími faktory; důraz na učení a prostřed 1. TEORIE PSYCHICKÉHO VÝVOJE Psychický vývoj je složitý proces, který probíhá prostřednictvím jednotlivých, na sebe navazujících a spolu souvisejících vývojových fází. Lze jej charakterizovat jako sled psychických změn, kvantitativního i kvalitativního rázu, v jejichž důsledku se psychik

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) - Wikisofi

Implicitní teorie vývoje Bakalářská práce Autor: Barbora Chládková Studijní program: B7507 Učitelství pro mateřské školy psychického vývoje, které nám určují normální, tedy zdravý vývoj jedince. I přesto, že se může jednat o velmi široké odchylky ve vývoji a jeho průběhu, pomáhá nám znalos ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první! ${entry.author} ${entry.created Contents OBSAH PŘEDMLUVA 9 1. OBECNÝ ÚVOD 11 1. PŘEDMĚT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 11 1.1 Vymezení předmětu vývojové psychologie 11 1.2 Činitelé psychického vývoje 12 1.2.1 Dědičnost 12 1.2.2 Prostředí 16 1.3 Způsob realizace psychického vývoje 21 1.3.1 Gendcrová diferenciace psychického vývoje 23 1.4 CNS jako organický základ psychických funkcí 24 1.4.1.

Teorie psychického vývoje. Charakteristika jednotlivých vývojových fází života. Evoluční změny v psychice jedince spojené s rozvojem schopností, dovedností, znalostí i vlastností osobnosti v období dětství a dospívání (prenatální období, novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence) de terminace vývoje jedince. Pro dřívější teorie psychického vývoje bylo cha-rakteristické zdůraznění či přecenění jedné ze dvou základních tříd determi-nant duševního vývoje, biologické či sociální. Enviromentální koncepce (empiristické, exogenistické) psychického vý voje

Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje vývoje, kategorizace psychického vývoje, Zlatý standard, Psychosexuální vývoj, organizátory psychiky, Separace/Individuace, Psychosociální vývoj, Já-Self, Vývoj myšlení/Inteligence, morální vývoj Diplomová práce pojednává o vlivu psychoanalýzy na pojetí jednotlivých periodizací vývoje

Vývojová psychologie

 1. 1.4 Obecné znaky psychického vývoje 29 1.5 Teorie psychického vývoje 33 1.5.1 Psychodynamické teorie vývoje osobnosti 33 1.5.2 Teorie kognitivního vývoje 43 1.5.3 Teorie emočního vývoje 47 1.5.4 Vývojové teorie, které kladou důraz na způsob, jakým se psychika rozvíjí 49 1.6 Metody vývojové psychologie 5
 2. Dobrodružství psychického vývoje kniha od: G. Kenneth West. 90 % přičemž na dobrodružnou cestu životem nabízí čtenáři jako mapy cesty vývojové koncepty a teorie známých autorů, například R. Sternberga, E. Ericksona, J. Piageta, L. Kohlberga,.
 3. 3.1. Pojetí založená na fázích psychického vývoje Na vývoj u čitele je možné nahlížet z pozice vývojových stádií jedince, tak jak nám je předkládají vývojová a sociální psychologie. Obecné teorie vývoje člov ěka p ředstavují d ůležitý základ, zast řešující r ůzná pojetí u čitelova vývoje (Oja, 1990)

Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie - ABZ

1.2 Teorie periodizace psychického vývoje Vymezení hlavních etap psychického vývoje v souvislém toku vývojových změn je jedním z cílů vývojové psychologie. Názory části teoretiků ontogeneze, že vývoj psychiky je stadiální proces, vycházejí z biologických růstových stádií, která platí pro všechny vícebuněčné. 6.4 Proces vývoje a reorganizace self 6.5 Self-aktualizace 6.6 Pluralistická koncepce self a práce na hranicích vědomí 7. TEORIE OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ 8. ETIOPATOGENEZE PSYCHICKÝCH PORUCH A OTÁZKA DIAGNÓZY 8.1 Teorie inkongruence promítnutá do teorie Lva Simonoviče Vygotského 8.2 Otázka psychologické diagnostik

Teorie psychického vývoje. Děti ohrožené prostředím: deprivace, týrání, zanedbávání, sexuální zneužívání. Dítě se sociokulturním handicapem a jeho vývoj. Emocionalita v průběhu života. Teorie připoutání, úloha rané citové vazby, vazba v blízkých vztazích. Vývoj vztahů k členům rodiny. Sourozenecké konstelace Contents OBSAH PŘEDMLUVA ČÁST L-OBECNÝ ÚVOD 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 1.1 Psychický vývoj a faktory, které jej ovlivňují 1.1.1 Dědičnost 1.1.2 Prostředí 1.2 Způsob realizace psychického vývoje 1.3 Centrální nervový systém (CNS) jako biologický základ psychických funkcí 1.3.1 Některé rozdíly ve struktuře a funkci CNS jsou závislé na pohlaví 1. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 ního psychického vývoje dítěte a zdůraznit specifické otázky, které sociální pracovníci v tomto období mohou řešit. Popisována Popisována jsou nejen fakta o normálním vývoji, ale i některé dílčí teoretické otázky související zvláště s vývojem osobnosti dítěte a jeh 3 Determinace lidské psychiky 3.1 Biologická determinace Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem

Repetitorium vývojové psychologie a variability vývoje

Gabriel Angel - Psychologie - základní vývojové teorie

Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje komplexní pohled na problematiku psychického vývoje jedince. 4.1.4 Perspektivy humanistické vývojové psychologie 4.2 Teorie periodizace duševního vývoje 4.3 Teorie individualizace duševního vývoje 5 - VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE A HRANIČNÍ DISCIPLÍNY 5.1 Vývojová psychologie a. teorie emocí , emoce a temperament, základní temperamentové typologie a jejich charakteristika. 5. Periodizace a teorie psychického vývoje. Stručná charakteristika jednotlivých vývojových období, procesy zrání a učení. Eriksonova psychosociální teorie vývoje, Piagetov 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 281 6.1 Typy ohrožení dítěte 282 6.1.1 Týrání 282 6.1.2 Zneužívání 284 6.1.3 Zanedbávání 286 6.1.4 Psychická deprivace 288 6.2 Oběti - následky týrání, zanedbávání a zneužívání 290 6.3 Pachatelé (abuzéři) 293 6.4 Praktická opatření v boji proti týrání, zneužívání a. 1.1.3 Teorie psychického vývoje v období pubescence Předm ětem zkoumání této práce volíme vzorek 14-15 letých žák ů, kte ří se nachází na vý-vojovém stupni pubescence, p řecházející v adolescenci. Psychodynamické teorie vývoje osobnosti: 1 Faktory psychického vývoje se vzájem ovlivňují (viz d.ú.) Psychický vývoj provázejí potřeby: potřeby změny potřeby jistoty a bezpečí Teorie psychosexuálního vývoje podle S. Freuda - pregenitální období orální Teorie podle E. Eriksona.

Lev Vygotskij - Wikisofi

PPT - Vývojová psychologie PowerPoint Presentation, freePPT - Vývojová psychologie PowerPoint Presentation - ID:680839

Psychologie Vývojová psychologie Nakladatelství Portá

Sebepoškozování v kontextu poruch psychického vývoje Další ze závažných forem sebepoškozování se může objevovat u některých osob s těžší formou mentální retardace a autismu. Jedná se nejčastěji o mechanické stereotypní pohyby, které na těle působí zranění v různém rozsahu (např. údery hlavou do zdi. teorie a výzkumy. 20. Psychologie osobnosti - pojem osobnost, důvody a možnosti zkoumání osobnosti, popis osobnosti, struktura a dynamika osobnosti. Charakteristika a utváření sebepojetí. 21. Vývojová psychologie - psychický vývoj člověka, zákonitosti a fáze vývoje. Některé teorie psychického vývoje (např

E-kniha: Vývojová psychologie Knihy

A JEHO TEORIE PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKAPŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA CARL RANSOM ROGERS A JEHO TEORIE Ladislav Nykl Publikace předkládá souhrnný obraz teorií nejvlivnějšího amerického psy-chologa humanistického směru ve 20. století Carla Ransoma Rogerse. Jed somatizace = přenesení psychického napětí do tělesné oblasti (tzv. útěk do nemoci) sublimace = dobrý obranný mechanismus; TEORIE VÝVOJE OSOBNOSTI PODLE FREUDA. 5 stádií libida (nemusíme projít všemi stádii, můžeme ustrnout) orální stádium (0-1,5 roku).

Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i. okrajově různým teoriím psychického vývoje, které mohou pomoci při objasnění určitých psychických změn. Uvedu také vývojové mezníky, které ohraničují období mladšího školního věku. Jako první a velice výraznou změnu bych chtěla zmínit t komplexní psychologická teorie; zakladatel: S. Freud; věda o nevědomých procesech, které ovlivňují chování; fantazie, sny, halucinace; Sigmund Freud. 1856-1939; komplexní psychologická teorie; zabýval se nevědomím; mezi vědomím a nevědomím (= předvědomím) rozhodujícím činitelem psychického vývoje jsou pudy (hlavně.

mocným nástrojem stimulace psychického i tělesného vývoje, v pozdějším věku je mocným nástrojem udržení psychické a tělesné kondice. Učení je také jediným prostředkem, kterým můžeme zvyšovat svoji mentální kapacitu. Odborné řízení procesu učení učitelem ve škole má jak pro jednotlivé žáky, tak i pr Od 1. června obnoveno zasílání upomínek a platba za objednávky z katalogu. V ústřední knihovně vracejte, prosím, přednostně v samoobslužném automatu ve foyer 4 Koncepce psychického vývoje 4.1 Erikson Teorie osmi věků. Po ukončení etapy následuje vždy křižovatka (+ nebo -). 0 -- 1 : vědomí přijetí a důvěry k okolí. Vývojová psychologie, vývoj názorů na psychické jevy a procesy, důležité teorie týkající se psychického vývoje . Klíčová slova: zákonitosti psychického vývoje, determinace vývoje, resilience, hardines, self-efficasy kognitivní vývoj (Jean Piaget, Lev Vygotskij), kognitivní pochody - asimilace a akomodace, americká. Teorie duševního vývoje člověka Vývojová psychologie a hraniční disciplíny Ohrožení psychického vývoje Aplikace poznatků vývojové psychologie v praxi Vývoj a výchova dětí v minulosti a v současném světě . Čti víc. Všechny formáty tohoto titulu . Knihy

- Freudova koncepce psychického vývoje má kořeny v patopsychologii - vysvětlit pomocí modelu různé typy psychických poruch (neuróz) - rozhodující - rané fáze vývoje (období dětství) - jeho vývojový model končí dosažením zralosti - koncepce v 5 stádií Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty Iva Uzlová kniha onlin Kniha Přehled poruch psychického vývoje je velmi čtivou a výstižnou publikací, která propojuje teorii a dosavadní poznatky o vybraných tématech s kazuistikami jednotlivých případů. Je proto snadné porozumět teoretickým konceptům i jejich praktickým důsledkům

Zpracované otázky - obecná a vývojová psychologie :: Mav

ID - naše vnitřní pudy (Podle Freuda jsou rozhodujícím činitelem psychického vývoje jedince PUDY, archetypy (předobrazy) - teorie o společném kolektivním nevědomí lidstva, u jedince se projevuje skrze sny a fantazii - psychologie osobnosti . Alfred Adler - žák a spolupracovník Sigmunda Freud využívají postuláty Vygotského sociohistorické (sociokulturní) teorie psychického vývoje (van Huizen, 2000; Webb, 2004) a kladou tak velký důraz na vliv spole čnosti (kultury) na formování identity, z velké části ovliv ňované interakcemi jedince s ostatními člen Studenti budou seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje (týrání, zanedbávání, zneužívání, psychická deprivace). Budou předloženy základní teorie periodizace, individualizace a determinace duševního vývoje. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, naučené poznatky budou reflektovány v. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe psychického vývoje (kognitivní procesy, emocionální a sociální vývoj), význam dětské hry a dětské kresby. Problematika školní zralosti a vstup do školy jako významná změna v životě dítěte i jeho rodiny. Koncepce rozvoje osobnosti - řešení otázek vychovatelnosti. Osobnost jak

Děti a výchovné problémy. Psychická deprivace. Psychická deprivace Podle řady autorů je psychická deprivace stavem vzniklým zejména následkem životních situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vitální psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. Když autoři definují základní psychické potřeby. Teorie duševního vývoje člověka Vývojová psychologie a hraniční disciplíny Ohrožení psychického vývoje Aplikace poznatků vývojové psychologie v praxi Vývoj a výchova dětí v minulosti a v současném světě . Čítaj viac. Všetky formáty tohto titul

Základ psychického zpracovávání bolesti se vytváří od ranného dětství. Podílejí se na něm všechny zkušenosti s bolestí, přímé, nebo zprostředkované. Existují bolestivé rodiny (painful families), ve kterých je každá drobná bolest velké bebé, důvod ke stonání a později příležitost k absenci ve škole - jsou zaměřeny na dílčí složky poznávacích procesů a jejich interakce. Konceptuální modely jsou doplňovány modelováním psychického procesu prostřednictvím simulace jeho průběhu na počítačích (viz. McArthurova počítačová teorie vnímání a Kosslynova počítačová teorie imaginace) 7 psychického vývoje lov ka i celé osobnosti od poetí po smrt (Vágnerová, 2012) . 1.1.1 Obecné znaky psychického vývoje Obecné znaky psychického vývoje lze dle Vágnerové (2012) shrnout do nkolika bod. Psychický vývoj je zákonitý proces, který zahrnuje složky somatické, psychické i sociální

TEORIE KOGNITIVNÍHO VÝVOJE Alena Plháková 1 Piagetova teorie kognitivního vývoje Švýcarský psycholog Jean Piaget (1896-1980) se projevoval jako zvídavé, pilné a mimořádně bystré dítě. V deseti letech publikoval svou první vědeckou práci - popis bílého vrabce (albína), kterého pozoro-val v místním parku Teorie stresu a zvládání náročných životních situací: stres, životní událost, krize, trauma, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu. 5. Salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí: Sense of koherence, Hardiness, Resilience, Locus of control, Self - efficacy, sociální opora

Podle něj je zapotřebí korigovat teorie na základě fenoménů - empirických zjištění - a ne je slepě podřídit teorii. Stejně jako F. Rothbaum a G. Morelliová (2005), také J. Valsiner zastává názor, že výzkum vztahu kultury a psychického vývoje osobnosti by se neměl omezovat na jeden druh metodiky - bu Proč nás bolí tělo, i když cvičíme? Jak se máme starat o děti z hlediska jejich pohybového a psychického vývoje? Co nám psychosomatické problémy prozradí o našem životě? A jak souvisí naše problémy v dospělosti s naším dětstvím? Možná budete překvap

Zhodnotit význam etologie ve vývojové psychologii a její vliv na formování teorie attachmentu. Ukotvení vývojové psychologie v rámci psychologických disciplín. Metody využívané v rámci vývojové psychologie 2) Teoretické školy ve vývojové psychologii, základní principy psychického vývoje a přístupy k jeho trajektori TEORIE. Vytvořeno: 25 červen 2019 vrozeným pohlavím a touhu po přijetí pohlaví opačného vidíme jako vyjádření snahy o řešení velikého psychického diskomfortu a utrpení. Je to ovšem řešení obranného charakteru (obrana před masivní úzkostí), zaměřené na tělesnou stránku člověka bez možnosti zkoumání. II. Teorie psychického vývoje Obecné zákonitosti duševního vývoje Obecné principy rozvoje psychiky (Čačka) Teorie determinace duševního vývoje Teorie v historii: Teorie periodizace duševního vývoje Freudova teorie duševního vývoje Eriksonova vývojová studia Stadia separačně - individuačního procesu dle Mahlerov ývoj názorů na psychické jevy a procesy, důležité teorie týkající se psychického vývoje . Klíčová slova: zákonitosti psychického vývoje, determinace vývoje, resilience, hardines, self-efficasy. kognitivní vývoj (Jean . Piaget, Lev . Vygotski I když se základní široce založené teorie psychického vývoje často diametrálně rozcházejí a žádná zdaleka neposkytuje plné a uspokojivé vysvětlení všech složitých proměn.

 • Vrcholy trojúhelníku.
 • Vše o adhd.
 • Autoškola s automatem české budějovice.
 • Malinový sirup nevarený.
 • Čína počet obyvatel na km2.
 • Chatovací hry.
 • Konflikty v africe 2016.
 • Hodinová mzda uklízečky.
 • Zlak nachový.
 • Barclays fantasy football premier league.
 • Jak reagovat na odmítnutí.
 • Kartáč na vlasy.
 • Tlaková myčka nilfisk.
 • Kuřice červené.
 • Nejdelší řeka austrálie.
 • Jared padalecki height.
 • Sci fi dystopie.
 • Výstava orchidejí brno 2019 vstupenky.
 • Prodám obchod.
 • Alex honnold el capitan.
 • Nerovnice závorky.
 • Rodinný film online.
 • Olympiada 2020.
 • Jak poznám že mě chce test.
 • Kamenné vázy na hrob.
 • Sale abercrombie.
 • Flavonoidy tablety.
 • Uprava textu photoshop.
 • Šikana video.
 • Aukce obrazy obchod s uměním.
 • Status quo band.
 • Výroba loveckých zbraní.
 • Whey plus rippedcore.
 • I radar cz plus.
 • Filmový žánr křížovka.
 • Jon snow nickname.
 • Ok dražby.
 • Německé měsíce výslovnost.
 • Fish and chips ryba.
 • Motogp engines.
 • Jak položit dlažbu na terasu.